Actualitat

Les noves plantacions de vinya ja poden accedir a plans de millora

Les noves plantacions de vinya planificades amb noves autoritzacions poden accedir ja als plans de millora. 

EXCLUSIÓ DE LES NOVES AUTORITZACIONS DELS PLANS DE REESTRUCTURACIÓ I/O RECONVERSIÓ DE LA VINYA

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) va decidir, a través de l’aprovació del Reial Decret 740/2015, de 31 de juliol, pel que es regula el potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial Decret 1079/2014, de 19 de desembre, per l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola, excloure dels Plans de Reestructuració i/o Reconversió de la Vinya les inversions per noves plantacions quan s’utilitzin les noves autoritzacions de nova plantació. Així doncs, la única manera de poder accedir ja a ajudes per dur a terme aquestes noves plantacions amb noves autoritzacions és via la línia de Millora de la competitivitat de les explotacions del programa de Desenvolupament Rural 2014-2018.

POSSIBILITAT D’ACCÈS A TRAVÉS DELS PLANS DE MILLORA DEL PDR

Els viticultors que ho van voler, van sol·licitar autoritzacions de nova plantació per primera vegada del passat 1 de febrer a 15 de març del 2016. El termini de que disposen les Comunitats Autònomes per resoldre les sol·licituds i notificar les autoritzacions als sol·licitants és el proper 1 d’agost de 2016. No obstant, la normativa vigent no requereix la presentació de la resolució de les autoritzacions per sol·licitar l’ajuda de Pla de Millora, per tant els viticultors interessats poden, fins el proper 15 de juny de 2016, sol·licitar a través de la DUN l’ajuda de Millora de la competitivitat de les explotacions per les inversions que vulgui dur a terme mitjançant l’ús de les noves autoritzacions.

Però, cal tenir en compte que els requisits d’accés a la línia de Millora de la competitivitat del PDR són més estrictes que els requisits d’accés via Plans de Reestructuració, i a més cal tenir en compte que el pagament de l’ajut habitualment és més tardà, i sotmès a la disponibilitat pressupostària i prioritats establertes per la Generalitat de Catalunya.

Els requisits dels beneficiaris són:

2.1 Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries i que, a més dels requisits de l’article 5 de l’Ordre, compleixin els requisits d’admissibilitat següents:

  1. a) En el cas de les persones físiques, complir amb la definició d’agricultor actiu i d’AP.
  2. b) En el cas de les persones físiques, tenir entre 18 i 64 anys inclosos en el moment de sol·licitud.
  3. c) En el cas de Comunitat de Béns, tots els comuners han de complir els requisits de persona física.
  4. d) En el cas de les societats civils particulars i altres persones jurídiques, tenir la qualificació EAP o complir-ne els requisits, i que més del 50% del capital social estigui en mans de persones físiques que compleixen la definició d’agricultor actiu.

2.2 Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts

Els joves agricultors i agricultores que, com a persona física o societats existents en el moment de sol·licitud i de nova creació, simultàniament a la sol·licitud d’ajut per a la millora de la competitivitat de les explotacions s’incorporin a l’activitat agrària o ho han fet en la convocatòria 2015. Per aquests beneficiaris, els requisits de l’apartat 2.1.a) esdevindran compromisos a complir en el termini màxim de 18 mesos i dos anys des de la data de instal·lació, respectivament. L’incompliment d’aquest compromís o la revocació de l’ajut a la incorporació són causa de revocació de l’ajut a la millora de la competitivitat i es procedirà a iniciar el procediment regulat en l’article 100 del Text refós de la Llei de finances de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que inclourà, si escau, el reintegrament de les quantitats pagades indegudament.

I els requisits de les explotacions:

3.1 Les explotacions agràries que són objecte d’aquest ajut han de reunir les condicions següents:

  1. a) Tenir una viabilitat igual o superior al 35% de la RR i inferior al 120% d’aquesta.
  2. b) Presentar, mitjançant el model normalitzat que es troba disponible en formalitzar la DUN, una diagnosi prèvia i un pla d’explotació que contempli una millora del rendiment global de l’explotació. Aquests documents s’hauran de presentar com a màxim dins el termini que estableix l’article 11.

3.2 Millora del rendiment global de l’explotació agrícola.

El pla de d’inversions ha de contribuir a la millora del rendiment global de l’explotació. A aquests efectes es considera que les inversions comporten una millora quan, després de la seva realització no disminueix la RUT a l’explotació o, en cas que s’incrementi el nombre d’UTA, no disminueix el marge net d’aquesta explotació.

El pla d’inversions ha de garantir la viabilitat econòmica de l’explotació. A aquest efecte s’entendrà que una explotació agrària és viable quan la seva renda unitària de treball no sigui inferior al 35% de la renda de referència i no arribi al 120% per tal de ser beneficiari/ària de l’ajut.

Per més informació, podeu contactar amb les nostres oficines.