Actualitat

Poder preventiu: importància i utilitat

Garantia de drets i interessos • Designar un apoderat ens dóna control del patrimoni si estem impedits

Un poder preventiu és un acte jurídic a través del qual una persona (poderdant) en designa una altra (apoderat) perquè administri els seus béns i interessos en el cas que no pugui fer un ús correcte de les capacitats cognitives.

Gràcies als avenços en medicina i tecnologia, l’esperança de vida de les persones ha augmentat, però seguim patint l’envelliment i, en conseqüència, les malalties causades per l’edat. Aquestes afecten, sobretot, el cervell i poden alterar o deteriorar funcions mentals que són imprescindibles en el nostre dia a dia —per gestionar un contracte laboral o el lloguer d’un terreny, la compra d’un bé immoble o, senzillament, recordar els números del compte bancari.

Si una persona no pot desenvolupar aquests processos amb normalitat serà necessari l’acompanyament en la realització d’actes sobre el patrimoni i els seus interessos. Fins i tot, que una altra persona efectuï aquests actes. Això darrer implica iniciar un procediment d’incapacitació judicial per garantir els drets i interessos de la persona afectada. Aquestes gestions acostumen a ser llargues i costoses; el patrimoni de l’afectat pot quedar congelat i aquest pot perdre el control sobre el nomenament d’un apoderat.

L’article 222-2 del codi civil català introdueix la figura jurídica del poder preventiu com a mecanisme per evitar un procediment judicial d’incapacitació que permet, també, designar personalment un representant i administrador dels béns i interessos de l’afectat. El poder preventiu pot tenir efecte des que s’atorga; fins a aquest moment, l’apoderat no pot actuar sobre el patrimoni del poderdant.

L’avantatge d’aquesta figura és que ofereix la possibilitat de decidir qui farà d’apoderat, a més d’evitarun llarg i costós procediment judicial que pot causar un gran perjudici per als béns de l’incapacitat i perjudicar, de retruc, terceres persones si el primer té negocis o explotacions amb un soci.

El procediment per atorgar aquest tipus de poder és senzill i ràpid. És un document que recull les dades del poder: poderdant, apoderat/s, moment en què es fa efectiu o altres disposicions que s’hi vulguin incloure. Per assegurar que aquest document té efecte cal que es formalitzi en escriptura pública i s’inscrigui al Registre Civil. Atesa la seva rellevància, és aconsellable contactar amb un assessor legal abans d’atorgar el poder preventiu i evitar, així, conflictes futurs.

Poc a poc, s’ha normalitzat la necessitat de fer testament i organitzar La gestió del patrimoni en previsió d’una defunció. Però no és usual avançar-se a un futur en què calgui que una altra persona actuï per nosaltres. Cal pensar-hi, sobretot si som titulars d’explotacions agràries amb un moviment constant de béns i drets. El poder preventiu en favor d’algú de la nostra confiança protegirà el patrimoni i els nostres interessos econòmics.

Article publicat a La Terra núm. 438, del mes de setembre de 2017. Font: Elaboració pròpia