Articles d'interès

tractor gastoil camp llaurat

Pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi

Pagament verd • L’ajut del component verd de la nova Política Agrícola Comuna serà d’aplicació a la DUN 2015

Qui • El cobraran les explotacions que realitzin pràctiques relacionades amb els conreus herbacis i farratge, arròs, pastures i explotacions ecològiques

L’agricultor que pretengui activar els drets de pagament bàsic haurà de respectar les pràctiques beneficioses pel clima i el medi en totes les hectàrees de la seva explotació subjectes als requisits del pagament verd. L’ajut del component verd de la nova Política Agrícola Comuna [PAC], que serà d’aplicació a la DUN 2015, és un ajut l’import del qual es calcularà com un percentatge del valor total dels drets de pagament bàsic que hagi activat cada agricultor anualment i que el cobraran aquells que realitzin les pràctiques mediambientals.

Es considera que compleixen aquestes pràctiques les explotacions inferiors a 10 hectàrees de terres de conreu; les explotacions que dediquin tota la seva superfície a cultius sota l’aigua; quan més del 75 % de les terres de conreu s’emprin per produir herba o farratge, herbacis o es deixin en guaret o es dediquin a una combinació dels dos, sempre i quan la terra restant no excedeixi de les 30 hectàrees; quan més del 75% de la superfície agrícola admissible s’empri per produir pastures permanents o per a la producció d’herba o de farratges herbacis o de conreus sota aigua o es dediquin a una combinació d’aquests, sempre i quan la terra de conreu restant no excedeixi de les 30 hectàrees; les superfícies de l’explotació sotmeses a producció ecològica; les superfícies de l’explotació de conreus permanents.

Les superfícies, explotacions, que no estiguin en alguna de les situacions anteriors han de complir, segons s’escaigui amb diversificació de conreus manteniment de pastures permanents o comptar amb superfícies d’interès ecològic.

bloc_oct14

Diversificació de conreus • Si la terra de conreu té entre 10 i 30 hectàrees hi ha l’obligació de conrear un mínim de 2 cultius, on el cultiu principal ha de suposar com a màxim el 75 % de la superfície.

 Si la terra de conreu té més de 30 hectàrees, hi ha l’obligació de conrear un mínim de 3 cultius, on el cultiu principal ha de suposar com a màxim el 75 % de la superfície i els dos principals junts no ocupin més del 95 % de la superfície.

Es considera que compleixen la diversificació quan més del 50 % de la terra de conreu no hagi estat declarada pel mateix agricultor en la sol·licitud de l’any anterior i quan totes les terres de conreu s’emprin per a cultius diferents als de l’any anterior.

S’entén per conreu qualsevol gènere definit a la classificació botànica de conreus (ordi, blat,…), o dins el mateix gènere hivern/primavera; les espècies dels gèneres Brassicaceae, Solanaceae i Cucurbitaceae; el guaret i els conreus farratgers

El període del conreu va de desembre a març pels conreus d’hivern i entre maig i agost per als conreus de primavera. Ara bé, cada recinte es comptabilitzarà només un cop per any de sol·licitud.

Manteniment de pastures permanents • L’Estat espanyol té l’obligació d’evitar que es perdin superfícies de pastures permanents. Es considera que l’Estat ha d’actuar quan detecti que la proporció de pastures permanents en un any concret ha disminuït més el 5 % respecte a la proporció de referència calculada el 2015 i ha de fer que els productors que han convertit pastures a altres usos les restaurin.

Superfícies d’interès ecològic • Les explotacions majors de 15 hectàrees de terres de conreu han de comptar amb un 5 % de superfície d’interès ecològic.

Es consideren superfícies d’interès ecològic les terres en guaret i les superfícies dedicades a conreus fixadors de nitrogen amb factor de ponderació 0,7: lleguminoses de gra per a consum humà o animal, com mongetes, cigrons, pèsols, etcètera, que han d’arribar a l’estadi de gra lletós. També, les lleguminoses farratgeres d’alfals, veça farratgera, esparceta, etcètera, que han d’arribar a l’estadi de floració en el cas de les anuals i han d’estar tot l’any en el cas de les plurianuals.

Article publicat a La Terra núm. 407, del mes d’Octubre 2014.
Font: Elaboració pròpia.