Actualitat

Prestació econòmica per a les persones treballadores autònomes

Fa uns dies s’aprovava, pel Decret llei 7/2020, de 17 març, de mesures urgents en matèria de contractació pública de salut i gestió de residus sanitaris (article 15), una prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes, de la qual restaven a l’espera de que es publiqués la seva convocatòria. Al DOGC de 3 d’abril de 2020, s’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).

A aquesta resolució es dona detall a l’ajut i als requisits subjectius i objectius, l’acreditació d’aquest i el procediment establert per a la sol·licitud.

L’ajut consisteix en una prestació econòmica única de fins a 2.000 € per a persones físiques que estiguin donats d’alta com a treballadors autònoms en el RETA (Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social) i que tinguin el seu domicili fiscal i, si s’escau, el seu centre de treball a Catalunya, sempre que compleixin els següents requisits:

a) Ser una persona treballadora autònoma, persona física.

S’exclouen treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d’òrgans d’administració de societats i els treballadors/es autònoms col·laboradors.

b) No disposar de fons d’ingressos alternatives.

La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques (IRPF 2018) ha de ser igual o inferior a 25.000 Euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. En el cas de tributació conjunta, caldrà calcular la base imposable corresponent al sol·licitant, la qual també es regirà per la quantia igual o superior a 25.000 Euros.

c) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social; o be, disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament moratòria o qualsevol altra condició especial.

d) Estar d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020 (gener, febrer i març).

e) Tenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.

f) Que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.

g) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior (març 2019).

h) En el cas de persones joves beneficiaries de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquells que, en data 1 de març de 2020, ja els hagués finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació del primer ajut.

Totes aquestes circumstàncies s’acreditaran mitjançant declaracions responsables que s’adjuntaran a la sol·licitud i la presentació de la documentació acreditativa quan es requereixi.

Per determinar l’import de l’ajut cal tenir en compte si les persones autònomes tributen per:

Sistema d’estimació directa, s’han presentat dues casuístiques:

A.1) Persones autònomes que van donar-se d’alta al RETA abans de l’1 de març de 2019: els conceptes que determinen l’import de l’ajut es basen en el resultat del mes de març del 2020 i el resultat del mes de març del 2019.

A.2) Persones autònomes que van donar-se d’alta al RETA a partir de l’1 de març de 2019: els conceptes que determinen l’import de l’ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i la mitjana dels resultats obtinguts de de la data d’alta al RETA fins al mes de febrer del 2020.

Exemple: una persona física va donar-se d’alta el 1 de juny de 2019. Per a la base de l’ajut es tindrà en compte els ingressos del mes de març del 2020 en comparació amb la mitjana dels mesos des de l’alta (juny 2019) fins al febrer 2020.

El càlcul del resultat econòmic es realitzarà en base als ingressos per facturació i a les despeses de caràcter fix mensual directament vinculades a l’activitat per compte propi: quota a la Seguretat social, lloguer, la part proporcional dels tributs directament vinculats a l’activitat (sense IVA), les despeses corresponents a serveis d’assessorament i gestió, subministraments, telèfon/internet, la despesa de personal, i a altres despeses fixes directament vinculades a l’activitat fins a un màxim de 250 euros.

El resultat econòmic del mes de març ha de ser inferior a 950 Euros, i ha d’haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019 o be respecte a la mitjana resultat dels mesos en el cas d’autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any.

Sistema d’estimació objectiva

L’import de la base es calcula en base al rendiment net anual establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131 IRPF de l’Agencia tributaria del primer trimestre del 2020.

L’import de l’ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat.

Sol·licitud i concessió

La sol·licitud i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, fent servir la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Existeix un formulari normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació. Un cop exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l’obtenció de l’ajut. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del 6 d’abril fins al 5 de maig.

La notificació s’efectuarà al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

A posteriori, l’òrgan gestor, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l’ajut requerirà la documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud presentada, d’acord amb el Pla de verificació i control aprovat pel departament. La comprovació de la documentació requerida s’efectuarà pels òrgans administratius corresponents dins l’exercici pressupostari de la concessió de l’ajut, i ens podran demanar la següent documentació:

– Document “Estimació directa ingressos i despeses” degudament emplenat.

– Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat (març 2020 i març 2019 o període equivalent). Aquells treballadors que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran d’acreditar-les per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

– Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2019 i primer trimestre 2020.

– Model 303. IVA. Primer trimestre 2019 i primer trimestre 2020.

– Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre 2020.