Actualitat

Préstecs pels afectats per adversitats climàtiques

L’Institut Català de Finances, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), ha habilitat uns préstecs per facilitar el finançament circulant per pal·liar els danys ocasionats per fenòmens metereològics al sector primari i a la indústria agroalimentària.

La línia de préstec està oberta per empreses i persones físiques del sector primari i de la indústria agroalimentària que hagi patit danys a causa de fenòmens meteorològics i que presentin la següent documentació:

  1. Valoració del que està previst cobrar via assegurança o equivalent.
  2. DNI dels accionistes que controlin més del 25% de l’empresa.
  3. Nombre de treballadors.
  4. Certificat d’estar al corrent de pagament amb Hisenda Pública, Seguretat Social i Generalitat de Catalunya.
  5. Estats financers de 2011 i 2012 (balanç i compte d’explotació).

Les condicions del préstec són:

  • Import: entre 6.000 € i 60.000 €
  • Tipus d’interès: Euribor + 5,75%
  • Amortització i carència: 5 anys amb 18 mesos de carència inclosos
  • Comissions: 1% (mínim 150 euros)
  • Garanties: penyora de l’assegurança, avals personals dels socis (en cas que sigui persona jurídica) i/o compromís dels administradors de destinar qualsevol indemnització a l’amortització anticipada.

Més informació a les nostres oficines.