Actualitat

Principals mesures adoptades en el RDL 11/2020: Àmbit Laboral

Des de l’Àmbit Laboral les principals mesures adoptades en el RDL 11/2020 de 31 de març pel que es prenen mesures urgents addicionals en l’àmbit social i econòmic per abordar el COVID-19, consisteixen en:

Subsidi extraordinari per falta d’activat per a les persones integrades en el Sistema Especial d’empleats de la llar que siguin alta abans del 14/03/2020

La quantia del subsidi serà el resultat d’aplicar un percentatge del 70% a la base reguladora (constituïda per la base de cotització de l’empleat de llar corresponent al mes anterior al fet causant, dividida entre 30), i no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional, excloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.

L’acreditació del fet causant haurà d’efectuar-se per mitjà d’una declaració responsable, signada per la persona ocupadora o persones ocupadores, respecte de les quals s’hagi produït la disminució total o parcial de serveis.

El subsidi extraordinari per falta d’activitat serà incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal i amb el permís retribuït recuperable regulat en el Reial decret llei 10/2020.

Subsidi per a les persones amb contracte temporal que finalitza amb posterioritat a l’estat d’alarma, sense requisit de carència.

Podran sol·licitar el subsidi per fi de contracte temporal les persones treballadores que se’ls hagués extingit un contracte de durada determinada de, almenys, dos mesos de durada, amb posterioritat a l’entrada de l’estat d’alarma, no comptin amb la cotització necessària per a accedir a una altra prestació o subsidi i no tinguin rendes superiors al 75% del Salari Minin excloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.

La quantia del subsidi consistirà en un ajut mensual del 85% del IPREM (430,27€) sent la durada d’un mes i serà incomptable amb altres ajudes.

Moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social

Les empreses i autònoms podran demanar moratòries de 6 mesos sense interès, pel que fa al pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, sempre que compleixin els requisits i condicions que es desenvoluparan en una Ordre Ministerial pendent de publicació.

La moratòria es podrà demanar pels següents períodes de meritació:

  • Empreses: entre abril i juliol
  • Autònoms: entre maig i juny

Les sol·licituds s’hauran de comunicar dins dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés corresponent als períodes de meritació i la resolució es dictarà en el termini dels 3 mesos següents a la data de sol·licitud.

La moratòria no serà aplicable a les empreses que hagin estat exonerades de pagar cotitzacions socials per les persones treballadores afectades per expedients de regulació d’ocupació per força major a causa del coronavirus.

Ajornaments de quotes a la Seguretat Social per empreses i autònoms

Les empreses i autònoms, sense ajornaments previs de deute, podran sol·licitar l’aplaçament a ingressar de deutes que tinguin el termini d’ingrés entre els mesos d’abril i juny del 2020, amb interès fix de 0,5%.

Les sol·licituds s’hauran de comunicar dins dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat

Salvaguarda d’ocupació del RDL 8/2020

Pel que fa al compromís de les empreses que hagin realitzat expedients de regulació d’ocupació de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat, s’estableix que es tindran en compte les empreses amb situacions estacionals i que la finalització dels contractes temporals o d’obra i servei no s’entendran com incompliment del manteniment de l’ocupació.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Ampliació del termini per presentar la prestació de cessament fins el 31 de maig de 2020.

Es precisa la forma de càlcul de la reducció de la facturació en el cas dels treballadors per compte propi o autònoms que desenvolupin activitats en algun dels codis del CNAE 2009 entre el 9001 i el 9004 tots dos inclosos, calculant-se la reducció en relació amb l’efectuada en els 12 mesos anteriors. Alternativament, per a produccions agràries de caràcter estacional aquest requisit s’entendrà compliment quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l’any anterior.

Es determina com es pot acreditar la reducció de la facturació del 75% en la resta d’activitats i en el cas d’autònoms que no estiguin obligats a portar comptabilitat es podrà acreditar la davallada d’ingressos amb qualsevol prova admesa en dret.

Els beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament d’activitat, que no haguessin ingressat -en termini reglamentari d’ingrés- les cotitzacions corresponents als dies de març de 2020, no hauran de pagar recàrrec per fer l’ingrés fora de termini.