Actualitat

Principals mesures econòmiques adoptades per l’estat d’alarma: Àmbit Fiscal

Des de que el passat 14 de març es va decretar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’han aprovat diverses mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la crisi sanitària que estem vivint.

Des de l’Àmbit Fiscal, les principals mesures econòmiques adoptades per fer front a l’impacte econòmic del COVID-19,  estan incloses en el Reial Decret-llei 7/2020 i el Reial Decret-llei 8/2020, de 12 de març i 17 de març respectivament.

El primer grup de mesures fa referència a la suspensió de terminis en l’àmbit tributari, incloses en l’article 33 del Reial Decret-llei 8/2020.

El fet de que de l’Administració tributaria ampliï els terminis en determinats tràmits, no implica que els obligats tributaris en quedem exempts d’atendre’ls. D’entre els tràmits destaquem; per exemple, l’atenció de requeriments, sol·licituds d’informació amb transcendència tributaria, la presentació d’al·legacions o els procediments sancionadors; entre d’altres.

Tots els tràmits pendents de resolució passen a tenir els següents terminis:

  • S’amplia fins al 30 d’abril del 2020, aquells procediments notificats amb anterioritat a l’estat d’alarma i que no hagin conclòs amb l’entrada en vigor d’aquest. Aquest termini també serà d’aplicació per a la interposició de recursos o reclamacions económico-administravies davant actes tributaris.
  • S’amplia fins al 20 de maig del 2020, aquells procediments notificats durant la vigència de l’estat d’alarma. Aquest termini implica que durant aquest període de temps continuaran arribant notificacions de l’Administració tributaria.

El segon grup de mesures queden recollides en l’article 14 del Reial Decret-llei 7/2020 i fan referència a l’ajornament de deutes tributaris.

Aquestes ajornaments fan referència als deutes de les declaracions, liquidacions i autoliquidacions que s’hagin de presentar o ingressar durant el període comprès des del 12 de març fins al 30 de maig del 2020. Entre els impostos que es podran ajornar trobem les retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i activitats econòmiques (Model 111), procedents de l’arrendament (Model 115) i retencions sobre interessos (Model 123). L’IVA (Models 303, 310 i 370) així com els pagaments fraccionats del IRPF (Models 130 i 131).

Caldrà realitzar una sol·licitud prèvia d’aquest aplaçament a la Seu electrònica de l’Agencia Tributaria; el qual serà de sis mesos, els tres primers dels quals seran sense interessos.

Important: la presentació d’impostos no s’ha ajornat s’ha de fer en els terminis habituals.

El tercer grup de mesures fa referència a la moratòria del deute hipotecari per a la adquisició de l’habitatge habitual.

En aquells casos en els que el deutor hipotecari es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica derivada de la crisi del COVID-19, podran sol·licitar la moratòria, sense interessos, la qual haurà de ser comunicada al Banc d’Espanya, així com la seva durada.

Aquesta sol·licitud haurà de fer-se a l’oficina bancària on es tingui subscrita la hipoteca.

Aquest és un resum del decret, si necessites més detalls pots contactar amb nosaltres telefònicament o via correu electrònic. Aquí tens els detalls, utilitza els de la teva oficina més propera.