Actualitat

Principals mesures econòmiques adoptades per l’estat d’alarma: Àmbit Jurídic

Des de que el passat 14 de març es va decretar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’han aprovat diverses mesures urgents extraordinàries, amb l’objectiu de fer front a l’impacte econòmic i social de la crisi sanitària que estem vivint.

Des de l’Àmbit Jurídic , les mesures a destacar que afecten tant al Dret Públic, com al Dret Privat, publicades al RD 463/2020 del 14/03/2020 i al RD 465/2020 del 18/03/2020, són les següents:

  • Suspensió de terminis administratius, pel temps que duri l’estat d’alerta. Això comporta que és congela en el temps els diferents terminis fixats, ja siguin en dies hàbils, naturals o de termini a termini.
  • Suspensió dels terminis processals, de manera que tots els tràmits judicials, a excepció d’alguns procediments especials, resten suspesos per tot el temps que duri l’estat d’alarma.
  • Suspensió de terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret, ja sigui de caire civil o administratiu.
  • Suspensió dels terminis de l’Administració Tributària Catalana, tant el que es refereix a la declaració i pagament, com tots els procediments administratius derivats, inclòs requeriments, al·legacions i recursos.
  • Suspensió de l’atenció presencial a l’Agència Tributària Estatal¸ per tant no es podrà realitzar cap tràmit presencial.

La suspensió implica la congelació en el temps, una paralització, per tant, en el moment de l’aixecament de l’estat d’alerta els terminis començaran a transcorre pel temps que quedava pendent en el moment de la suspensió.

Cal posar de manifest que, tot i la suspensió dels terminis, es pot tramitar telemàticament la majoria dels procediments.

Per altra banda, a més a més, també es veuen afectats dos serveis públics d’especial interès:

  • Suspensió del servei presencial dels Registres mercantils, dels Registres de la Propietat i dels Registres de béns mobles.
  • Suspensió de l’activitat presencial notarial, a excepció de les actuacions que revesteixin el caràcter d’urgent.

Aquesta situació és totalment excepcional i afecta a totes les esferes, personals i públiques, de dret privat i de dret públic, però en la mesura del possible hem d’intentar mantenir la màxima normalitat, intentant no parar la roda de l’economia, intentant que no es demorin en el temps les operacions que estiguin al nostre abast de gestionar.

Aquest és un resum del decret, si necessites més detalls pots contactar amb nosaltres telefònicament o via correu electrònic. Aquí tens els detalls, utilitza els de la teva oficina més propera.