Actualitat

Principals mesures econòmiques adoptades per l’estat d’alarma: Àmbit Laboral

RDL 8/2020 de 18 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19 que consisteixen en el següent:

Caràcter preferent del treball a distancia.

S’establiran sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà de la feina a distància, i l’empresa adoptarà les mesures oportunes si això és tècnica i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat.

Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada

Podran acollir-s’hi les persones treballadores per compte aliena que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora. Sent aquest un dret individual de cada un dels progenitors o cuidadors.

La persona treballadora té dret a la reducció especial de la jornada de treball equiparable a la reducció de jornada per guarda legal de fins al 100% de la jornada amb la reducció proporcional del seu salari.

Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major

S’hi poden incloure les suspensions de contracte i/o reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència de l’COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma i que impliquin:

 • Suspensió o cancel·lació d’activitats
 • Tancament temporal de locals d’afluència pública
 • Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i /o les mercaderies
 • Manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat
 • Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària degudament acreditats

Pel que fa a l’empresa, mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat en base a aquesta causa:

 • Empreses de menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020, estaràn exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la Seguretat Social,
 • Empreses de més de 50 treballadors quedaran exonerades de cotitzar el 75% de l’aportació empresarial a la Seguretat Social.

Pel que fa a les persones treballadores afectades:

 • Reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això.
 • No computarà el temps en què es percebi la prestació per atur de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les esmentades circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
 • Quantia: 70% de la base reguladora de la mitjana dels últims 180 dies cotitzats o, si no del període de temps inferior.

Aquestes mesures extraordinàries estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció

Per les suspensions de contracte i reduccions de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció relacionada amb el COVID-19 s’han reduït els terminis de tramitació perquè el procediment sigui més ràpid.

Pel que fa a l’empresa:

 • L’empresa seguirà cotitzant a la Seguretat Social mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzada

Pel que fa a les persones treballadores afectades:

 • Reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això.
 • No computarà el temps en què es percebi la prestació per atur de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les esmentades circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
 • Quantia: 70% de la base reguladora de la mitjana dels últims 180 dies cotitzats o, si no de el període de temps inferior.

Aquestes mesures extraordinàries estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

Aquest és un resum del decret, si necessites més detalls pots contactar amb nosaltres telefònicament o via correu electrònic. Aquí tens els detalls, utilitza els de la teva oficina més propera.