Actualitat

Principals mesures econòmiques adoptades per l’estat d’alarma: Treballadors autònoms

RDL 8/2020 de 18 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19 que consisteixen en el següent:

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La durada de la vigència està limitada a un mes, a partir de del 18 de març o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.

Hi té dret la persona treballadora per compte pròpia o autònoma, que la seva activitat quedi suspesa, o quan la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a l’almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Requisits:

  • Estar afiliat i d’alta a la Seguretat Social a la data de la declaració de l’estat d’alarma.
  • No cal tenir la cobertura per cessament d’activitat de treballador autònom.
  • En el supòsit que la seva activitat no es vegi suspesa s’haurà d’acreditar almenys una reducció del 75% de la seva facturació.
  • Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social (de no estar-ho, se li realitzarà la invitació al pagament).

La prestació que cobra la persona treballadora per compte pròpia consisteix en:

  • La quantia serà el 70% de la base reguladora mensual. Excepcionalment, si no acredita període mínim de cotització, podrà cobrar aquesta prestació, no existint carència mínima.
  • La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació de el sistema de Seguretat Social i la tramitació es realitza a través de la Mútua d’Accidents de Treball.

Decret llei 7/2020, de 17 març, de mesures urgents en matèria de contractació pública de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributaria i econòmica. 

La principal mesura adoptada és: 

Prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes 

Ajut, en forma de prestació econòmica per a persones treballadores autònomes persones físiques que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes hauran de:

  • Estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA)
  • Tenir el domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

Es podrà sol·licitar telemàticament a partir del dia 1 d’abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

Aquest és un resum del decret, si necessites més detalls pots contactar amb nosaltres telefònicament o via correu electrònic. Aquí tens els detalls, utilitza els de la teva oficina més propera.