Actualitat

El procés monitori, mitjà efectiu per a la reclamació

Deutes • El procés monitori serveix per reclamar qualsevol deute dinerari a través dels tribunals.

Prèvies • Per poder instar aquest procediment cal que el deute sigui líquid, determinat, vençut i exigible; cal investigar que el deutor pot fer-hi front.

En la reclamació de quantitats, primer és interessant el cobrament del deute sense l’auxili dels tribunals, de manera que el deutor davant d’una reclamació paga voluntàriament. El mitjà fefaent més efectiu per a la reclamació extrajudicial és el burofax amb certificat de contingut i avís de rebut. Aquesta fase tot i no ser obligatòria és sempre recomanable, en primer lloc, perquè així paralitzem el termini de prescripció, que a Catalunya és de tres anys, en segon lloc, perquè gran part de les reclamacions es fan efectives quan es reclamen fefaentment i, en tercer lloc, perquè constituirà una prova si no hi ha pagament voluntari.

A la fase judicial, qui ostenta un crèdit exigible sobre un tercer podrà acudir als tribunals a través del procediment monitori perquè l’auxiliïn en la reclamació.Aquest procediment, tot i que fa molt de temps que existeix, ha tingut modificacions per agilitzar-lo i fer-lo més efectiu. És un procediment especial previst a la Llei d’enjudiciament civil, art. 812 i ss, mitjançant el qual es pot reclamar qualsevol deute dinerari, de qualsevol import.

Per poder instar aquest procediment cal que el deute sigui líquid, determinat, vençut i exigible. Aquest deute s’ha d’acreditar per mitjà de documents signats pel deutor o bé mitjançant factures, albarans de lliurament o qualsevol altre que documenti els crèdits.

Esquema del procés monitori

El procediment s’inicia mitjançant escrit de petició del creditor al jutjat on radiqui el domicili del deutor, en el qual s’haurà d’expressar la identitat del deutor, el domicili o domicilis on poder efectuar les notificacions, el deute i els documents acreditatius. En aquest primer tràmit no serà necessària la participació d’advocat i procurador, tot i que sobre la base de la quantiat del procediment i, a la vista de la possibilitat d’oposició, sempre és recomanable l’assistència d’aquests professionals.

Presentat l’escrit de petició al jutjat competent, el secretari judicial requerirà al deutor que en un termini de 20 dies judicials pagui al peticionari o bé s’oposi de manera fundada i raonada al reclamat pel peticionari; aquest incís sobre la necessitat que sigui raonada ha estat introduïda a l’última modificació de la Llei rituària, cosa que comporta que el deutor haurà de justificar en què fonamenta l’oposició al pagament. En el cas que el peticionari sigui un empresari o professional i el deutor, un consumidor, amb caràcter previ al requeriment al deutor, el jutge podrà examinar d’ofici el contracte en què es fonamenta la reclamació a l’efecte de revisar si hi ha clàusules abusives.

En el cas que no hi hagi cap acció per part del deutor, el secretari judicial dictarà decret donant per finalitzat el procediment i notificarà al creditor perquè pugui instar l’execució de manera immediata. En el cas que el deutor pagui, el secretari judicial, revisada l’acreditació del pagament, procedirà al tancament de les actuacions.

Oposició • Si el deutor s’oposés al procés monitori, s’haurà de sustentar pel procediment judicial segons les normes de repartiment per raó de quantia, ordinari per a quantia superior a 6.000 euros i verbal per quanties inferiors. L’escrit d’oposició haurà d’anar necessàriament signat per advocat, a excepció de reclamacions inferiors a 2.000 euros, en què no és preceptiu la participació d’advocat i procurador. El procediment finalitzarà mitjançant sentència i procediment d’execució. En el cas de procediment verbal, el secretari judicial traslladarà l’oposició del creditor al peticionari, qui podrà impugnar en un termini de deu dies per escrit. Les parts podran sol·licitar en els respectius escrits la celebració de vista. En el cas de procediment ordinari, el secretari judicial atorgarà termini al peticionari perquè formuli la demanda. En el cas de no fer-ho, decretarà el sobreseïment.

A l’efecte d’un bon fi de la reclamació de quantitats és fa necessari investigar els béns amb què el nostre deutor pot fer front a la reclamació judicial, ja que es podria donar el cas que ens trobéssim amb una resolució judicial inexecutable per manca de béns amb què fer-hi front.

Article publicat a La Terra núm. 424, del mes d’abril 2016. Font: Elaboració pròpia.