Actualitat

tractor gastoil camp llaurat

Quines assegurances necessita un pagès?

Assessorament • Una explotació agrícola o ramadera no es pot permetre desconèixer quines assegurances són obligatòries o recomanables

Negligir-lo • La manca d’assessorament pot comportar pèrdues de patrimoni o duplicar garanties

Els agricultors i ramaders d’avui són professionals que requereixen un assessorament especialitzat per saber quines assegurances han de tenir davant d’imprevistos o accidents que es puguin contemplar en un contracte d’assegurança. La falta d’aquest assessorament o vetlla pot comportar diferents coses. En primer lloc, no disposar d’una assegurança que sigui important per salvaguardar el patrimoni de l’explotació i familiar. En segon lloc, duplicar garanties o assegurances, és a dir, pagar dues o més vegades per assegurar un bé quan la llei impedeix cobrar una indemnització per valor superior al mateix bé. I en tercer lloc, en general, un descontrol i una intranquil·litat en la protecció de l’explotació. Quantes vegades es comenta: “No sé si ho tinc assegurat ni on ho tinc!”.

Una explotació agrícola o ramadera no es pot permetre desconèixer quines assegurances són obligatòries o recomanables per a l’activitat i, segons el sector agrícola o ramader al qual pertany l’explotació, les necessitats seran diferents, per això, requereix l’assessorament personalitzat d’un professional que l’ajudi a decidir l’assegurança més convenient. A continuació, i, de manera molt generalista, detallem tota una sèrie d’assegurances que un pagès ha de contemplar o com a mínim valorar-ne la utilitat i el servei.

Assegurances que necessita un pagès

Edificacions, instal·lacions, eines, mercaderies, etcètera • Pòlisses que donen cobertura al patrimoni pels danys directes que pugui patir. En línies generals, aquestes pòlisses es corresponen amb el pagament dels danys soferts als béns assegurats pels esdeveniments que estan recollits al contracte, com per exemple: incendi, explosió, caiguda d’un llamp, fenòmens meteorològics (pluja, vent, pedra i neu), actes vandàlics, xoc de vehicles terrestres, danys elèctrics, robatori, danys per aigua, etcètera.

Maquinària agrícola automotriu i remolcs • S’han de diferenciar dos tipus de cobertures. En primer lloc, les assegurances de circulació, obligatòries per llei, que cobreixen la responsabilitat civil derivada d’accidents de circulació. I, en segon lloc, les garanties de danys propis de la màquina (incendi, vidres, bolcada, etcètera), que es poden contractar conjuntament amb la pòlissa de circulació, amb una assegurança pròpia de danys o dins d’una assegurança global de l’explotació.

Responsabilitat civil de l’explotació • Són assegurances que garanteixen el pagament d’una indemnització econòmica a un tercer perjudicat de la qual s’hagi de respondre civilment. Hi ha diversos tipus de responsabilitat civil amb múltiples matisos: derivada de la propietat dels edificis al servei de l’explotació, derivada de les feines pròpies de l’explotació o feines encarregades per tercers, dels productes elaborats (fabricació o manipulació d’aliments), pels danys soferts per treballadors assalariats al servei de la explotació, i altres.

Treballadors assalariats • Tots els pagesos que contractin treballadors de manera temporal o permanent per realitzar feines agrícoles o en granges estan obligats pels convenis corresponents a contractar una assegurança d’accidents de conveni per als treballadors amb les garanties i cobertures que els mateixos convenis estableixin.

Furgonetes i camions • És obligatori contractar una assegurança de circulació per a aquests vehicles, i valorar el risc d’activitats lligades al transport de mercaderies o a les operacions de càrrega i descàrrega.

Bestiar • Les cobertures que afecten el bestiar es podrien separar en dos àmbits, les afectacions a causa d’un accident o les malalties. Assegurar el bestiar per malalties només es pot fer per la línia corresponent d’Agroseguro, en canvi els fets accidentals es poden cobrir per Agroseguro o per una assegurança global d’explotació.

Collites en el camp • Són assegurables a través de les línies corresponents d’Agroseguro que estableixen les condicions en què es poden assegurar i els límits i preu per indemnitzar. Opcionalment i, per a alguns cultius concrets, algunes entitats asseguradores ofereixen pòlisses de sobrepreu que permeten incrementar el valor assegurat.

Assegurances personals de subsidi • Tenen com a objectiu abonar a la persona assegurada una quantitat econòmica diària per accident i/o malaltia, que li permeti fer front a les despeses que tingui durant la inactivitat.

Article publicat a La Terra núm. 427, del mes de juliol 2016. Font: Elaboració pròpia.