Actualitat

Ovelles pasturant, ramaderia ecologica

Ramaders: atenció als terminis per tanca perimetral i per inactivitat

Us recordem que el Decret 40/2014 d’ordenació ramadera estableix els requisits mínims que han de complir totes les explotacions ramaderes, i uns requisits mínims per a cada sector en concret. A més, crea de nou, un Registre d’Explotacions Ramaderes, i un Directori d’Operadors en Ramaderia, on s’han d’inscriure els operadors comercials de bestiar sense instal·lacions d’allotjament de bestiar, distribuïdors de material genètic i empreses integradores.

Tanca perimetral.

Aquest Decret estableix els terminis d’adaptació per tal que les explotacions ramaderes disposin de tancament perimetral o altres sistemes que garanteixin el compliment de les normes de bio-seguretat, segons l’article 6.10, i per a cada sector específic segons el seu l’annex.

El 17 d’abril de 2016 acaba el termini per disposar d’un correcte tancament perimetral en les explotacions porcines, avícoles i cunícoles. Queden exemptes del compliment d’aquest requisit les explotacions extensives, semi-intensives, i d’autoconsum.

Les explotacions que ja tenen tanca perimetral, però que no garanteix les mesures de bio-seguretat, també tenen aquest termini per adaptar-la.

El 17 d’abril de 2017 acaba el termini per disposar d’un correcte tancament perimetral en les explotacions bovines, ovines i caprines. En aquest cas, en queden exemptes les explotacions extensives, semi-intensives, d’autoconsum i també les de petita capacitat.

Baixa al REGA per inactivitat.

Recordeu també que en el cas que l’explotació interrompi la seva activitat durant un període d’un any, aquesta passa a tenir la consideració d’inactiva. Aquest termini comença a comptabilitzar-se des de l’última sortida d’animals. Transcorreguts dos anys des de la data de notificació d’inactivitat sense que s’hagi reiniciat l’activitat durant aquest període, s’inicia l’expedient de tramitació de cancel·lació de la inscripció al Registre (el departament notifica aquests canvis en el Registre a la persona titular de l’explotació i, si s’escau, al/a la propietari/ària, de l’explotació). Passats els dos anys,  el DARP dicta resolució (contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant del director o la directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de ramaderia en el termini d’un mes a comptar de la notificació).