Actualitat

RDL6/2019 Igualtat de tracte

El passat 7 de març es va publicar la RDL 6/2019 d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, del qual li fem un breu resum de les principals mesures adoptades que consisteixen en el següent:

Permisos per naixement i cura del menor

El concepte de prestació per maternitat o paternitat canvia la seva denominació per prestació per naixement i cura del menor

S’amplia el permís per naixement i cura del menor per al progenitor diferent a la mare biològica progressivament des 2019 fins 2021.

  • des de l’1 d’abril de 2019 el permís serà de 8 setmanes
  • des de l’1 gener 2020 el permís serà de 12 setmanes
  • des de l’1 gener 2021 el permís serà de16 setmanes

En tot cas seran d’obligatori gaudi després del naixement del fill dues setmanes a 2019, quatre setmanes el 2020 i sis setmanes a partir de 2021.

La suspensió del contracte de treball, transcorregudes les sis primeres setmanes  posteriors al part, podrà gaudir-se en règim de jornada completa o parcial, previ acord.

En els casos de part prematur i en aquells casos en què el menor hagi de romandre hospitalitzat per temps superior a 7 dies, el període de suspensió s’ampliarà en tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, fins a un màxim de 13 setmanes.

En cas de mort de la mare biològica tindrà dret al permís de naixement de setze setmanes prevista per a la mare, i d’haver-se iniciat, en la part restant.

Coresponsabilitat en la cura del lactant

S’obre la possibilitat que els dos progenitors exerceixin el dret a la cura del lactant de manera simultània i que el període de gaudi pugui estendre fins als dotze mesos, amb reducció del salari a partir del compliment dels nou mesos del menor.

S’estableix una prestació econòmica consistent en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per la prestació de incapacitat temporal derivada de contingències comuns i en proporció a la reducció a la que tindrà dret un sol progenitor.

Aquesta s’aplicarà als naixements, adopcions, guarda amb fins d’adopció i acolliment als supòsits.

Permisos per adopció guarda amb fins d’adopció o acolliment

Cada progenitor tindrà un període de suspensió de 16 setmanes obligatòries, de les quals 6 s’han de gaudir a jornada completa i obligatòria i ininterrompuda després de resolució judicial, les 10 setmanes restants es poden gaudir en períodes setmanals de forma acumulada o ininterrompuda en els 12 mesos següents (article 45.1.d Estatut dels Treballadors).

Permís retribuït per naixement

S’elimina el dret a permís retribuït en cas de naixement de fill.

Ampliació reserva del lloc de treball en excedències per cura de fills

Quant la persona exerceixi aquest dret amb la mateixa durada i regim que l’altre progenitor, la reserva del lloc de treball serà d’un màxim de 18 mesos.

Pla d’Igualtat

Les empreses de 50 o més treballadors han de tenir un Pla de Igualtat (abans l’exigència era a empreses de més de 250 treballadors), el seu contingut està regulat en l’article 46.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

  • Empreses de mes de 250 treballadors: obligació
  • Empreses de 151 fins a 250 treballadors: tenen 1 any per aprovar el Pla d’igualtat
  • Empreses de 50 fins a 150 treballadors: tenen 3 anys per aprovar el Pla d’igualtat

Obligatorietat d’inscripció del Pla d’Igualtat en el Registre de Plans d’Igualtat d’empreses gestionat per la Direcció General de Treball i de les autoritats laborals de les Comunitats Autònomes (article 46.5 LO 3/2007).

TREBALLADORS AUTÒNOMS

Bonificació de quotes per a les treballadores autònomes

Durant els períodes de descans per naixement, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, sempre que aquest període tingui una durada d’almenys un mes, li serà d’aplicació una bonificació del 100% de la quota d’autònoms, que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués la persona treballadora en els dotze mesos anteriors a la data en què s’aculli a aquesta mesura, el tipus de cotització establert com a obligatori per a treballadores i treballadors inclosos en el règim especial de Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat per compte propi.

En el cas que la persona treballadora porti menys de 12 mesos d’alta, la base mitjana de cotització es calcularà des de la data d’alta.

Bonificació per a treballadores autònomes que es reincorporen a la feina

Es modifica l’article 38 bis de Llei 20/2007 que regula l’Estatut del Treballador Autònom, atorgant en determinats supòsits una bonificació per la qual, la seva quota per contingències comuns i professionals quedarà fixada en 60 euros mensuals als 12 mesos següents a la seva reincorporació, o bé,  bonificació del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, si tingués base de cotització superior a la mínima.

Per a qualsevol dubte o qüestió restem a la seva disposició.