Actualitat

RDL8/2019 Mesures urgents protecció social

Recentment es va publicar la RDL 8/2019 d’8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral, del qual li fem un breu resum de les principals mesures adoptades que consisteixen en el següent:

Registre de jornada.

Es regula la obligatorietat de registrar el inici i la finalització de la jornada laboral de tots els treballadors, sense perjudici de la flexibilitat horària.

L’empresa ha de conservar els registres durant quatre anys i tenir a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El seu incompliment és considerat una infracció greu.

Aquest entra en vigor el 13 de maig de 2019.

Bonificació per la contractació de persones aturades de llarga durada

Contractació indefinida de persones desocupades i inscrites a l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació.

  • 108,33 euros / mes (1300 euros / any) durant tres anys
  • 125 euros / mes (1.500 euros / any) durant tres anys, en el cas de dones

 Si el contracte es celebra a temps parcial les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball.

Per tal d’aplicar aquest incentiu l’empresa ha de mantenir el treballador contractat almenys 3 anys des de la data d’inici de la relació laboral i mantenir el nivell d’ocupació a l’empresa assolit amb el contracte, almenys dos anys des de la celebració del mateix. En cas d’incompliment s’haurà de procedir al reintegrament.

Conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o fixes discontinus abans del 1 de gener del 2020

 S’estableix una bonificació a les empreses que transformin contractes de treball de durada temporal, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, en contractes de durada indefinida, inclosos els contractes fixos-discontinus.

Distingint la seva quantia en funció del enquadrament del treballador:

  • Treballadors del grup de cotització 1 que cotitzin per base manual i aquesta sigui inferior a 1.800€, la bonificació serà de 40€/mes (480€/any). En cas de dones serà de 53,33€/mes ( 640€/any).
  • Treballadors del grup de cotització 1 que cotitzin per jornades reals i la seva base de cotització diària sigui inferior a 81€, la bonificació serà de 2€/dia. En cas de dones serà de 2,66€/dia.
  • Treballadors del grup de cotització 2 al 11 que cotitzin per base manual i aquesta sigui inferior a 1.800€ o una base diària inferior de 81,82€, la bonificació serà la quantitat necessària perquè la quota resultant per contingències comuns no superi el 88,15€/mes o 4,01€ per jornada real treballada. En cas de dones la quota resultant no superarà 58,77€/mes o 2,68€ per jornada real treballada.

 Aquestes no s’aplicaran durant les situacions de incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant l’alletament així com en el cas de naixement i cura del menor.

Per tal d’aplicar aquest incentiu l’empresa ha de mantenir el treballador contractat almenys 3 anys des de la data de transformació del contracte. En cas d’incompliment s’haurà de procedir al reintegrament.

Treballadors per compte d’altri agraris que paguin el cupó en els períodes de inactivitat

Amb efectes des l’1 de gener de 2019, als treballadors per compte d’altri agraris que haguessin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades en l’any 2018, se’ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d’inactivitat el 2019 una reducció del 14,6 per cent.

Cotització en situació de Incapacitat temporal dels Treballadors per Compte pròpia o Autònoms

 Els treballadors que tenint la protecció per cessament d’activitat durant 2018 estiguessin en situació d’incapacitat temporal a 1 de gener, transcorreguts 60 dies des que s’iniciés la situació, podran beneficiar-se del pagament de les quotes per totes les contingències, per la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, amb càrrec a les quotes per cessament d’activitat.

Els treballadors que no tinguessin la protecció per cessament d’activitat durant el 2018 i estiguessin en situació d’incapacitat temporal, hauran d’estar de baixa durant 60 dies des de l’1 de gener de 2019 per beneficiar-se del pagament de les quotes per totes les contingències per la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Subsidi majors de 52 anys

 Es redueix l’edat d’accés de 55 a 52 anys, els ingressos computables pel reconeixement son únicament els del sol·licitant, la cotització passa a ser del 125% de la base mínima de cotització. Aquest s’extingirà quant el treballador tingui l’edat ordinària que li permeti accedir a la  jubilació.

Per a qualsevol dubte o qüestió restem a la seva disposició.