Actualitat

La reclamació de les clàusules terra

Últimament s’ha parlat molt de les clàusules terra i altres clàusules abusives. Es tracta d’unes condicions incloses en moltíssimes hipoteques durant anys, per les quals es fixava un nivell mínim d’interessos a pagar per l’hipotecat amb independència que la suma de l’euríbor i el diferencial del crèdit se situés més avall d’aquest límit. No hi ha xifres oficials però se suposa que hi ha hagut uns dos milions d’afectats.

En una Sentència del Tribunal Suprem de 2013 es declarava la nul·litat de les clàusules terra i, més recentment, una Sentència del TJUE estableix que es poden reclamar els interessos bancaris pagats amb efectes retroactius des del moment de la constitució de la hipoteca.

El propi govern, davant de totes les reclamacions que es poden arribar a efectuar, obliguen als bancs a proposar una via amistosa de resolució.

Tot i així algunes entitats bancàries encara defensen la legalitat de les seves clàusules i es neguen al retorn de les quantitats en concepte d’interessos, altres entitats bancàries estan proposant documents d’acord que impliquen algunes renúncies a alguns drets, com ara la reclamació respecte d’altres clàusules.

En aquest entorn de dubtes generalitzats al respecte de quin és el millor camí a emprendre, els nostres advocats us poden ajudar a gestionar davant de la vostra entitat bancària aquesta reclamació i a assegurar-vos que els càlculs de les quantitats a retornar són les adequades.

No dubteu en contactar amb les nostres oficines si desitgeu rebre més informació.