Actualitat

Recolzament als emprenedors

La llei 14/2013 de recolzament als emprenedors i la seva internalització  regula un seguit de mesures per reactivar el creixement econòmic, aquesta va entrar en vigor el 29 de setembre de 2013

En la mateixa es defineix l’àmbit d’aplicació sent el de totes les activitats econòmiques i es defineix que s’entén per emprenedor: Es aquella persona, independentment de la seva condició de persona física o jurídica, que desenvolupi una activitat econòmica empresarial o professional, en els termes que estableixi aquesta llei.

A part d’incentius fiscals, de finançament, etc… hi ha incentius en matèria de seguretat social així com novetats en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) que a continuació detallarem.

COTITZACIÓ TREBALLADORS INCLOSOS EN EL REGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PRÒPIA O AUTÒNOMS  EN CASOS DE PLURIACTIVITAT


 Els treballadors que causin alta per primera vegada al RETA i amb la mateixa iniciïn una situació de pluriactivitat a partir de la entrada en vigor d’aquesta llei podran:

En el cas que el treballador en pluriactivitat tingues una jornada a temps complert com a treballador por compte aliena, podrà:

– Durant els primers 18 mesos podran:

 • Elegir com a base de cotització la compresa entre el 50% de la base mínima establerta anualment fins la base màxima.

– Durant els següents 18 mesos

 • Elegir com a base de cotització la compresa entre el 75% de la base mínima establerta anualment fins la base màxima

En el cas que el treballador en pluriactivitat tingues una jornada a temps parcial a partir del 50% com a treballador per compte aliena, es podrà:

–  Durant els primers 18 mesos podran:

 • Elegir com a base de cotització la compresa entre el 75% de la base mínima establerta anualment fins la base màxima

– Durant els següents 18 mesos

 • Elegir com a base de cotització la compresa entre el 85% de la base mínima establerta anualment fins la base màxima

Aquesta mesura serà incompatible amb qualsevol altre bonificació o reducció establerta com a mesura de foment del treball autònom.

REDUCCIONS PELS TREBALLADORS PER COMPTE PRÒPIA


Els treballadors que tinguin 30 o mes anys, tant homes com dones, que siguin noves altes o no haguessin estat d’alta en el règim d’autònoms, en els 5 anys anteriors, i no tinguin treballadors per compte aliena, podran acollir-se a:

 • Reducció equivalent al 80% de la quota per contingències comuns (excepte IT)  durant els 6 primers mesos immediatament següents a la data d’alta.
 • Reducció equivalent al 50% de la quota per contingències comuns (excepte IT)  durant els 6 mesos següents als 6 mesos immediatament següents a la data de l’alta.
 • Reducció equivalent al 30% de la quota per contingències comuns (excepte IT)  durant els 3 mesos següents a l’any  dels apartats anteriors.

Els treballador que optin per aquest sistema de reduccions i bonificacions no podran acollir.se a altres bonificacions i reduccions.

REDUCCIONS PEL TREBALLADORS DISCAPACITATS PER COMPTE PRÒPIA


Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%  i siguin altes inicials o no haguessin estat d’alta en el règim d’autònoms, en els 5 anys anteriors podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, (inclosa la IT)

 • Reducció del 80% de la quota per contingències comuns (inclosa la IT)  durant els 6 primers mesos immediatament següents a la data d’alta i no tinguin treballadors per compte aliena
 • Una bonificació equivalent al 50% de la quota per contingències comuns (inclosa la IT)  durant els 54 mesos següents.

Si tenen menys de 35 anys i son altes inicials o no haguessin estat d’alta en el règim d’autònoms, en els 5 anys anteriors podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, (inclosa la IT) i no tinguin treballadors per compte aliena

 • Reducció al 80% durant els 12 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta.
 • Bonificació del 50% durant els quatre anys anterior següents.

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A LES PYMES


La llei 31/1995 de Prevenció de Riscos laborals queda modificada i estableix que en les empreses de fins ha 10 treballadors, el empresari podrà assumir personalment les funcions de prevenció sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos als que estiguin exposats els treballadors i a la perillositat de les activitats, amb l’abast que es determini en les disposicions a que es refereix l’article 6.1.e) d’aquesta Llei.

La mateix possibilitat es reconeix a l’empresari que, complint els esmentats requisits, ocupi fins a 25 treballadors, sempre i quan l’empresa disposi d’un únic centre de treball.

S’estableix que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i els agents socials, prestaran assessorament tècnic específic en matèria de seguretat i salut a la feina a les empreses de fins a 25 treballadors.

Aquesta actuació consistirà en el disseny i posada en marxa d’un sistema adreçat a facilitar a l’empresari l’assessorament necessari per a l’organització de les seves activitats preventives, impulsant el compliment efectiu de les obligacions preventives de forma simplificada.