Actualitat

Reducció índexs de mòduls per determinades activitats agrícoles

El dia 23 d’abril s’ha publicat en el BOE l’Ordre HAP/660/2013 de 22 d’abril que regula la reducció pel període impositiu 2012 dels índexs de rendiment net i l’índex corrector per pinsos adquirits a tercers aplicables al mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

Reduccions

  1. Degut a l’elevat impacte que ha tingut l’increment del preu dels pinsos durant l’exercici 2012, es redueix, per totes les activitats ramaderes l’índex corrector per pinsos adquirits a tercers que passa al 0,65.
  2. Com a conseqüència de les circumstàncies excepcionals produïdes en diferents municipis que afecten al desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes s’ha aprovat una reducció dels índexs de rendiment net aplicables al 2012 a determinades zones geogràfiques.

Aquestes reduccions s’han englobat per Comunitats Autònomes, Províncies, àmbits territorials i per activitats.

Reduccions que afecten a totes les Comunitats Autònomes (totes les províncies):

Index rendiment net per activitat

Per conèixer els índex de rendiment net que s’han vist reduïts a cada Província podeu accedir al següent enllaç del B.O.E.

Si teniu qualsevol dubte sobre l’aplicació de les reduccions podeu adreçar-vos a les nostres oficines.