Articles d'interès

La reforma fiscal futura: el mòduls agraris en el punt de mira

Afectació directa • Els empresaris del sector agrari que tributin pel règim d’estimació objectiva o mòduls es veuran afectats

Règim agrari • El límit d’ingressos per acollir-se al Règim Especial Agrari es rebaixa i comportarà una caiguda de rendibilitat per a molts

Durant aquests propers mesos es tramitaran diferents projectes de llei que introduiran importants novetats respecte del sistema fiscal i tributari espanyol.

Des del Govern central afirmen que aquestes mesures suposen una reducció de la càrrega fiscal per a un volum aproximat de 20 milions de ciutadans, però una anàlisi més detallada de les mesures previstes per la reforma permet contrastar que tot i que molts contribuents es podran veure beneficiats per una rebaixa d’impostos, hi ha col·lectius que en poden sortir molt perjudicats, si finalment s’acaba aprovant l’avantprojecte de llei amb la redacció actual. Un dels col·lectius més afectats pot ser el dels empresaris del sector agrari que tributin pel règim d’estimació objectiva o mòduls.

405_LT_gestio_SET_14Mesures generals • Entre les novetats ja aprovades i en vigor actualment trobem tres mesures importants. En primer lloc, declarar exempts els guanys patrimonials que es produeixin com a conseqüència d’entregar al banc l’habitatge habitual en concepte de dació en pagament, o derivat de les execucions hipotecàries judicials per impagament.

En segon lloc, la compensació de les pèrdues generades per operacions amb les participacions preferents, la conversió d’aquestes preferents en instruments de deute i la seva posterior venda. Aquestes pèrdues es podran compensar amb qualsevol renda positiva de l’estalvi, cosa que permetrà una compensació de pèrdues que en molts casos resultaria impossible amb la normativa actual.

En tercer lloc, la disminució de les retencions per aplicar en les factures dels professionals quan l’any anterior la seva facturació sigui inferior a 15.000 euros, en aquest cas el percentatge de retenció aplicat a les factures es veu reduït del 21 % actual al 15 %.

A banda d’aquestes novetats ja en vigor, en els propers mesos s’aprovaran altres mesures complementàries. Entre les més importants, trobem la modificació dels trams corresponents a l’IRPF, que passaran de 7 a 5, cosa que redueix el tipus mínim del 24,75 % al 20 % i el màxim del 52 % al 47 % pel 2015.

També pot tenir un important efecte en alguns contribuents l’exempció prevista dels guanys patrimonials per a contribuents majors de 65 anys, que transmetin qualsevol element del seu patrimoni, sempre i quan destinin aquests diners a constituir una renda vitalícia al seu favor.

 Tributació per mòduls • Ara bé, la mesura més conflictiva per als empresaris del sector agrari són els nous límits que es contemplen en l’avantprojecte de llei per poder-se acollir al sistema de tributació per mòduls.

Amb la redacció actual, està previst que el límit d’ingressos per poder-se acollir al Règim Especial Agrari passi dels actuals 300.000 euros a 200.000 euros, i per a les despeses, de 300.000 a 150.000 euros. També quedaran exclosos del règim aquells empresaris que realitzin més del 50 % de les seves vendes a altres empreses.

Aquesta mesura a efectes pràctics suposarà una baixada de rendibilitat molt important per a moltes explotacions, tant per l’augment d’impostos que suposarà com per l’augment de les obligacions comptables i els costos de gestió de les explotacions.

Un altre dels efectes que pot causar aquesta normativa és l’atomització de les explotacions. Molts empresaris tindran incentius si no sobrepassen la nova xifra d’ingressos i preferiran separar les diferents activitats mitjançant diferents societats, amb la pèrdua de rendibilitat que això pot suposar.

Des d’Unió de Pagesos es continua treballant per tal que el règim agrari de mòduls no es vegi afectat per aquesta modificació i no es pot descartar que, finalment, l’aprovació de la llei no contingui aquesta modificació, però fins al moment tots els esborranys que ha publicat el Ministeri d’Hisenda inclouen aquesta modificació, per tant, caldrà esperar a l’aprovació final de la llei per sortir de dubtes.

Article publicat a La Terra núm. 406, del mes de Setembre 2014.
Font: Elaboració pròpia.