Actualitat

Reforma fiscal IRPF 2015

El passat 28 de novembre es va publicar la Reforma de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per l’any 2015, tot seguit trobarà un resum de les novetats més destacades:

1 – Exempcions de tributació:

 • Indemnitzacions per acomiadament: S’eximiran de tributació fins a 180.000 euros del total de la indemnització percebuda.
 • Dividends: Se suprimeix l’exempció de tributació dels primers 1.500 euros percebuts.
 • Pla d’estalvi a llarg termini: Es crea aquesta exempció que permet que els rendiments del capital mobiliari procedents d’aquests plans estaran exempts.
  La quantitat màxima anual sempre que es pot aportar és de 5.000 euros.
  El venciment mínim d’aquest tipus de productes ha de ser de 5 anys durant els quals no es pot realitzar cap disposició del capital. Qualsevol disposició anterior suposarà la pèrdua de l’exempció gaudida per tots els rendiments. 

2 – Imputació temporal

Els guanys patrimonials derivats de la percepció de qualsevol ajut públic s’imputaran al període impositiu en el que es cobrin.

Aquesta modificació afecta exclusivament a aquells ajuts que tributen com a guany patrimonial com per exemple l’ajut d’incorporació de jove agricultor.

Cal tenir en compte que no afecta als ajuts que s’integren dins del rendiment de l’activitat.

3 – Rendiments de capital immobiliari

La reducció aplicable als rendiments pel lloguer d’immobles destinats a habitatge es manté en el 60%, i s’aplicarà únicament als rendiments positius,.

Es suprimeix la reducció del 100% pel lloguer d’immobles a arrendataris d’edats compreses entre 18 i 30 anys.

4 – Rendiments de capital mobiliari

 • Es limita la reducció establerta pel rescat d’assegurances amb aportacions anteriors a l’any 1994 amb un límit màxim de 400.000€. Aquesta limitació és acumulable al llarg dels anys, això vol dir que només podran gaudir d’aquesta reducció un màxim de 400.000€.
 • S’elimina la compensació fiscal associada a aquests tipus de rendiments

5 – Rendiments d’activitats econòmiques

 • Per la consideració de l’arrendament d’immobles com a activitat econòmica només s’exigirà el requisit de la persona emprada amb contracte laboral i a jornada completa, de manera que ja no serà necessari que concorri també el requisit del local.
 • Estimació Directa Simplificada: La reducció del 5% sobre el rendiment net en concepte de despeses de difícil justificació es limita a una quantia màxima de 2.000 euros anuals.
 • El mètode d’estimació objectiva també es limita a partir de 2016 es modifica el número d’activitats a les quals resulti aplicable, així com els límits computables:
  Per al 2016 s’exclouen del règim d’estimació objectiva les activitats incloses a les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les tarifes del IAE que apliquen l’1% de retenció (no afecta a activitats agràries i ramaderes)

6 – Guanys i pèrdues patrimonials

 • No s’aplicaran els coeficients d’actualització sobre els valors d’adquisicióen la transmissió de béns immobles.
 • Es limita la reducció establerta mitjançant els coeficients d’abatiment per adquisicions anteriors a l’any 1994.
  • Es permetrà la seva aplicació amb un límit màxim del import de transmissió de 400.000€.
  • Si la transmissió supera aquest import només s’aplicaran els coeficients a la part proporcional corresponent al guany patrimonial d’aquests 400.000€.
  • Aquesta limitació és acumulable al llarg dels anys, això vol dir que podran gaudir d’aquesta reducció un màxim de 400.000€ procedents de diferents operacions.
 • S’elimina la tributació a la base general dels guanys patrimonials amb període de generació inferior a l’any.
 • S’introdueix per als contribuents majors de 65 anys una nova exempció per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni sempre que  el import obtingut, amb el límit màxim de 240.000 euros, es reinverteixi en la constitució de rendes vitalícies que complementin la pensió.

7 – Aportacions a Planes de Pensions

 • Queden limitades a 8.000 euros anuals (fins el 2014 10.000 euros) i augmenten fins a 2.500 euros (fins el 2014 2.000 euros) les aportacions a favor del cònjuge sense rendiments del treball ni d’activitats econòmiques.
 • S’elimina l’ampliació del límit per als majors de 50 anys.
 • A més dels supòsits previstos actualment, podrà disposar-se anticipadament de les aportacions a plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i contractes de segur concertats amb mutualitats de previsió social, que tinguin més de 10 anys d’antiguitat, així com dels rendiments generats per les citades aportacions amb les condicions i límits que es fixin reglamentàriament.

8 – Mínims per contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat

ACT_IRPF_8

9 – Tipus de la tarifa general.

 • Es redueix de set a cinc trams, minorant els tipus progressivament entre 2015 i 2016. A títol informatiu, el tipus impositiu més elevat, per a bases liquidables superiors a 60.000 euros, serà del 47% al 2015 i del 45% al 2016. Actualment aquest tipus impositiu és del 52%

10 – Tributació de l’estalvi:

ACT_IRPF_10

11 – Deduccions. 

Es modifiquen diverses deduccions, entre les més significatives, l’eliminació de la deducció per lloguer d’habitatge habitual i per compte estalvi -empresa. D’altra banda, s’afegeix una nova deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec. En concret, en els supòsits en què els contribuents tinguin al seu càrrec ascendents o descendents, podran obtenir 1.200 euros per cada ascendent o descendent.

 • S’estableix una nova deducció sobre els rendiments invertits en elements de l’immobilitzat del 5% o del 2,5% en cas d’estar d’aplicar la reducció prevista per inici d’activitat.
 • S’estableix una deducció per aportacions a partits polítics 20%.
 • S’elimina la deducció per entitats i fundacions no acollides a la llei 49/2002.
 • S’elimina la deducció per obtenció de rendiments del treball o activitats econòmiques amb una base imposable inferior a 12.000€.
 • Es manté de forma transitòria la deducció per lloguer d’habitatge per aquells contribuents i contractes que la vinguessin aplicant amb anterioritat, al menys el darrer exercici.

12 – Retencions 

quadre base liquidable irpf 2015

13 – Altres 

Obligació de presentació de la declaració. No hauran de presentar la declaració els contribuents que hagin percebut menys de 12.000 euros anuals en concepte de rendiments del treball que provinguin de més de un pagador y, no hagin obtingut altres rendiments durant l’any.

14 – Règim fiscal especial per a les dissolucions de Societats Civils

D’acord amb la normativa aprovada, a partir del 1 de gener del 2016 les societats civils amb objecte mercantil passaran a ser contribuents del Impost de Societats, i tindran unes obligacions comptables i fiscals similars a les societats mercantils.

Paral·lelament s’estableix un règim fiscal especial durant els sis primers mesos del 2016 per a la dissolució i liquidació d’aquests tipus de societats que es vegin afectades per la nova norma i no s’hi vulguin adaptar.

Aquelles societats civils que tinguin exclusivament un objecte agrari no quedaran afectades per aquests canvis.

Descarregar PDF de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre

Descarregar PDF del resum reforma IRPF 2015