Actualitat

Atenció: Reforma urgent del treball autònom

El 25 d’octubre es va publicar la Llei 6/2017 de reforma urgent del treball autònoms i tot seguit resumim les principals mesures adoptades. De totes maneres ja sabeu que teniu a disposició el nostre servei de laboral, professionals experts en aquesta temàtica, que us poden oferir un complet asessorament.

Altes i baixes a la Seguretat Social. Aplicable a partir 01/01/2018

Es permeten fins a tres altes i baixes dins de cada any natural, i per tant el pagament per dia treballat en aquestes altes. D’aquesta manera ja no s’hauran de pagar les cotitzacions amb efectes del primer dia (o fins a l’últim dia) del mes en que s’iniciï o cessi l’ activitat.

Canvis posteriors de base de cotització Aplicable a partir 01/01/2018

Es podrà canviar fins a quatre vegades a l’any la base per la qual vinguessin obligats a cotitzar, triant una altra dintre dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els següents efectes:

  • 1 d’abril, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i el 31 de març.
  • 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’abril i el 30 de juny.
  • 1 d’octubre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.
  • 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre

Com a conseqüència de la mesura anterior, s’ha modificat la regla del càlcul de la base reguladora de les prestacions per maternitat i paternitat dels autònoms, que a partir d’ara serà la mitjana del que cotitzat en els sis mesos anteriors (aplicable a partir de 01/03/2018).

Ampliació de la Tarifa Plana. Aplicable a partir 01/01/2018

S’amplia a 12 mesos la durada el dret a la reducció en la cotització per contingències comuns, inclosa la incapacitat temporal de 50€ mensuals i amb posterioritat s’aplicarà una reducció del 50 per cent de la quota durant els 6 mesos següents i del 30 per cent de la quota durant els 6 mesos següents. Es redueix de cinc a dos anys el període immediatament anterior exigit sense haver cotitzat al RETA per poder beneficiar-se d’aquesta reducció en la quota que reprenguin la seva activitat per compte propi. Aquest període serà de tres anys si anteriorment ja s’hagués gaudit d’aquesta tarifa. Els menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, que causin alta inicial o no hagin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar de la data d’efectes de l’alta, podran aplicar-se a més de les reduccions i bonificacions explicades anteriorment, una bonificació addicional equivalent al 30 per cent, sobre la quota per contingències comunes, en els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació inicial sent la durada màxima de les reduccions i bonificacions de 36 mesos.

Bonificacions per la contractació de familiars 

Els autònoms que contractin als seus familiars (fins al segon grau) com a assalariats tindran dret a una bonificació total de la quota empresarial per contingències comunes durant un període de 12 mesos, sempre que es compleixin els requisits exigits (no haver extingit contractes, manteniment del ocupació, etc.).

Es torna a permetre que les parelles de fet puguin beneficiar-se de les mateixes bonificacions en la cotització que la resta de familiars quan siguin contractats com a autònoms col·laboradors.

Millora de les bonificacions per conciliar la vida familiar i laboral

Es recupera la bonificació per reincorporació després de la maternitat: les dones que tornin a fer una activitat per compte propi en els dos anys següents al seu cessament amb motiu de la maternitat, podran beneficiar-se de la tarifa plana de 50 € durant 12 mesos.

S’elimina el requisit de ser substituït mitjançant un contracte d’interinitat amb un aturat per poder gaudir de la bonificació prevista (100% de la quota d’autònoms) durant els períodes de descans per raó de maternitat / paternitat o risc durant l’embaràs o la lactància . Per gaudir d’aquesta bonificació s’exigirà un període mínim de descans d’un mes.

Bonificació del 100 per cent de la quota d’autònoms per contingències comunes, que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en què s’aculli a aquesta mesura, el tipus mínim de cotització vigent en cada moment estableix l’esmentat règim especial en els següents supòsits  sempre que es contracti a un treballador: :

  1. Per cura de menors de dotze anys que tinguin al seu càrrec.
  2. Per tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.
  3. Per tenir a càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, quan la discapacitat estigui degudament acreditada, sempre que aquest familiar no exerceixi una activitat retribuïda.

Nou règim de recàrrecs per ingrés fora de termini. Aplicable a partir 01/01/2018

Es modulen els recàrrecs per l’ingrés fora de termini de les quotes a la Seguretat Social, reduint a un 10% el recàrrec aplicable si l’abonament es produeix dins del mes natural següent al del venciment del termini d’ingrés.

Recàrrec del 20 per cent del deute, si s’abonen les quotes degudes a partir del segon mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.

 Devolució de quotes en supòsits de pluriactivitat

La Seguretat Social retornarà d’ofici, abans de l’1 de maig de l’exercici següent, l’excés de cotitzacions ingressades pels treballadors autònoms que també treballen per compte d’altri. D’aquesta manera els treballadors ja no hauran de reclamar la seva devolució i rebran abans l’excés de cotització que es determini cada any en la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat

Mesures per aclarir la fiscalitat dels treballadors autònoms Aplicable a partir 01/01/2018

Consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa de:

Deducció primes d’assegurança sanitària fins a 500 euros per beneficiari.

  • Si l’autònom treballa des de casa, es podrà deduir les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefonia i internet) en el percentatge que resulti d’aplicar el 30% a la proporció de metres quadrats destinats a l’activitat.
  • Deducció de despeses de manutenció propis si s’efectua el pagament de forma electrònica i amb els mateixos límits quantitatius que els treballadors per compte d’altri (26,67 euros diaris o 48,08 euros al estranger. El doble si es pernocta).

Compatibilitat de la realització de treballs per compte propi amb la percepció de la pensió de jubilació.

La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà equivalent al 50 per cent de l’import resultant en el reconeixement inicial, un cop aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública, o del que s’estigui percebent, en el moment de inici de la compatibilitat amb el treball, exclòs, en tot cas, el complement per mínims, qualsevol que sigui la jornada laboral o l’activitat que realitzi el pensionista.

Això no obstant, si l’activitat es realitza per compte propi i s’acredita tenir contractat, almenys, a un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió compatible amb el treball arribarà al 100 per cent.

Protecció del accident in itinere

S’amplia la protecció als treballadors autònoms dels accidents in itinere, sempre que tinguin assegurades les contingències professionals.

Es considera el ocorregut en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica. Es requereix que el lloc de prestació de l’activitat no coincideixi amb el domicili l’autònom i es correspongui amb el declarat afecte a l’activitat