Articles d'interès

Règim de distàncies en explotacions porcines

• Alguns planejaments municipals regulen les condicions d’ubicació de les granges, obviant la normativa sectorial

Cada vegada més ajuntaments del nostre país, en els seus planejaments d’ordenació urbanística municipal [POUM], regulen les condicions d’ubicació de les explotacions porcines mitjançant els règims de distàncies. És la manera indirecta que tenen de prohibir la implantació de noves granges porcines, sense regular-ho expressament.

El paper del Departament • Qui té l’última paraula en l’aprovació dels POUM és la Comissió d’Urbanisme de cada província, previ informe, entre altres, del Departament d’Agricultura. En aquests informes, la Conselleria d’Agricultura ha de vetllar pel compliment de la normativa sectorial, com també hauria de vetllar pel bon desenvolupament del sector agrari. Però, a tall d’exemple, transcrivim una de les conclusions d’un informe que Agricultura va redactar sobre un planejament d’un municipi català la regulació del qual suposava la prohibició tàcita d’implantar noves explotacions porcines; deia: “A la vista de tot el que s’exposa a en aquest nou informe, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, considera que el nou redactat restringeix el correcte desenvolupament econòmic, ramader, així com les necessitats del mercat actual agroalimentari, que obligatòriament s’han d’exercir en el medi rural, però no vulnera cap normativa sectorial existent”. Així, l’informe desprèn que el Departament reconeix que el planejament que es vol aprovar perjudica el sector ramader, però que no incompleix cap llei; finalment, la Comissió d’Urbanisme el va aprovar definitivament.

Cal dir que, davant d’això, Unió de Pagesos ha impugnat aquest planejament davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; per tant, haurà de ser la justícia la que, finalment, dictamini si compleix amb la legalitat o no ho fa.

Pretextos perillosos • Aquest és un exemple de com alguns ajuntaments, amb el consentiment de la corresponent Comissió d’Urbanisme, limiten i posen en risc el futur de la ramaderia catalana. Una de les justificacions que donen aquests municipis és el risc potencial de contaminació de l’aigua per culpa dels purins. Cal recordar que la normativa actual obliga els titulars de les explotacions porcines a disposar del Pla de dejeccions ramaderes, el qual el Departament d’Agricultura controla que es compleixi per evitar, entre altres efectes, la contaminació de les aigües. A més, ja hi ha una normativa sectorial que regula el règim de distàncies de les granges: d’àmbit estatal, el Reial Decret 324/2000 del 3 de març i, a Catalunya, el Decret 40/2014, del 15 de març.

Llavors la pregunta és: si ja hi ha una normativa sectorial que regula les condicions d’ubicació de les explotacions porcines, per què es permet als ajuntaments utilitzar els planejaments per imposar un règim de distàncies encara més restrictiu? És per evitar aquest greuge que Unió de Pagesos vetlla, fins i tot, si és necessari, arribant als tribunals, perquè els POUM no perjudiquin la pagesia.

Article publicat a La Terra núm. 415, del mes de juny 2015. Font: Elaboració pròpia.