Actualitat

Registre de productor de residus, llibre de gestió de dejeccions i GPS

L’any 2016, es va regular el Registre general de persones productores de residus de Catalunya, a través del Decret 197/2016, de 23 de febrer. On s’estableix que s’hi han d’inscriure les persones productores de residus perillosos (residus zoosanitaris) i les que produeixen mes de 1.000 t/any de residus no perillosos, per exemple, cadàvers d’animals i dejeccions ramaderes, encara que aquestes darreres, només en el cas que es lliurin a un gestor de residus; si s’apliquen al sòl com a fertilitzant, no tenen la consideració de residus.

Des de la Unió de Pagesos s’han estat fent gestions davant el Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que la inscripció al Registre de les explotacions ramaderes existents es fes d’ofici, tal com la norma que regula el Registre preveu per a les noves activitats ramaderes. En aquest cas, les noves explotacions són inscrites d’ofici per l’Agència de Residus, quan la Generalitat o l’ajuntament corresponent, un cop atorgada l’autorització ambiental o la llicència ambiental, o rebuda la comunicació corresponent, ho comuniquen a l’Agència als efectes que es realitzi la inscripció en el Registre.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, ha constatat que no és possible fer la inscripció d’ofici de les explotacions ramaderes existents, ja que la informació que s’ha d’inscriure en el Registre no es pot deduir de la informació actual de les autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals. Per aquest motiu no es pot fer d’ofici l’alta al Registre de les explotacions ramaderes existents i, per tant, en aquestes, l’interessat ha de fer el tràmit.

La inscripció és pot fer telemàticament a través del Sistema Documental de Residus, aplicació web de la Junta de Residus, presencialment, o bé, a través de les nostres oficines. Cal fer el pagament d’una taxa de 47,49 € (21% IVA inclòs). En el procés d’alta s’ha d’indicar tots els residus que es produeixen en una explotació ramadera, la seva quantitat, s’ha d’indicar les característiques de cada residu, així com les característiques dels sistema d’emmagatzematge de cada un d’ells i finalment el tractament  i la gestió que es realitza per a els residus produïts.

Volem recordar la obligació que tenen tots els ramaders, estiguin en zona vulnerable o no, i que transporten o realitzen aplicacions de dejeccions a mes de 10 Km de les instal·lacions ramaders  d’origen,  que els equips de transport i aplicació han de portar un dispositiu electrònic de posicionament global  (GPS) i una unitat de registre de les dades. Les dades que haurà de contenir el registre per garantir la traçabilitat del transport i aplicació  de les dejeccions ramaderes son: la matricula de la màquina que realitza el transport, les coordenades UTM X i Y del punt de càrrega, la Marca oficial de la granja d’origen, la data i l’hora  del moment en que es realitza la càrrega, el tipus de dejecció que es transporta i aplica, les característiques de les dejeccions , les coordenades UTM X i Y del punt de destinació, la data i hora del moment de l’aplicació o descàrrega, la identificació SIGPAC en el cas d’aplicació agrícola  i  la identificació  del Gestor de residus o Centre de gestió de dejeccions  o bassa conjunta en cas que la destinació de les dejeccions siguin aquests.

També cal tenir al dia el llibre de gestió de les dejeccions ramaderes i que, en el cas que el ramader apliqui dejeccions en parcel·les situades en zones vulnerables, al llibre de gestió s’hi han d’anotar les aplicacions de tot tipus de fertilitzants nitrogenats. El Llibre de gestió ha d’estar a disposició de les administracions competents durant 5 anys i les anotacions s’han d’efectuar en els set dies següents a la realització de l’acció. Les explotacions grans, incloses a annex I d’autorització ambiental, han de presentar anualment el llibre de gestió al DARP.