Actualitat

El registre de la jornada dels treballadors

2013 • Els canvis del contracte a temps parcial van plantejar si calia portar el registre de les hores de tots els treballadors. Conclusió • Cal portar un registre de la jornada dels treballadors que fan hores extres i dels que tenen un contracte a temps parcial

El Reial Decret Llei 16/2013 del 22 de desembre del 2013 va establir modificacions en el  contracte a temps parcial, regulat a l’article 12 de l’Estatut dels Treballadors. Al contracte només cal que figuri la forma de la distribució de les hores, segons el que preveu en el conveni col·lectiu aplicable, i no és necessari que figuri la distribució diària, setmanal, mensual o anual de les hores ordinàries de treball. No es poden fer hores extraordinàries, excepte en cas de prevenció o reparació de sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.

 Hores complementàries • Els canvis en el règim de les hores complementàries són els següents: cal que estiguin previstes en un pacte escrit, es poden pactar en tot tipus de contracte a temps parcial (indefinit o temporal), excepte si la jornada ordinària és inferior a 10 hores setmanals, poden ser fins al 30 % de les hores ordinàries (fins ara era fins al 15 %), el conveni col·lectiu pot establir un altre còmput, entre un 30 % i un 60 %. D’altra banda, l’empresari ha de preavisar la realització en un termini de tres dies, tot i que el conveni col·lectiu pot determinar un termini inferior. Al marge del pacte d’hores complementàries, l’empresa pot oferir al treballador amb contracte indefinit la realització d’hores complementàries voluntàries fins a un màxim d’un 15 % de les ordinàries (ampliable a un 30% per conveni col·lectiu). Són d’acceptació voluntària i la no acceptació no es pot sancionar.

La jornada feta en els contractes a temps parcial (hores ordinàries + complementàries) s’ha de registrar dia a dia i comptabilitzar mensualment. L’empresari ha de lliurar, amb la nòmina, el resum de totes les hores realitzades en el mes i guardar-lo durant 4 anys. Si no ho fa, el contracte es considerarà celebrat a jornada completa, excepte prova que acrediti el caràcter parcial dels serveis.

Registre per a tots? • Arran d’aquesta modificació normativa es va tornar a plantejar quina era la interpretació de l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix que “A efectes del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador es registrarà dia a dia i se’n comptarà el total en el període fixat per al pagament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut”; és a dir, si era necessari o no portar el registre de la jornada de treball de tots els treballadors independentment del tipus de contracte.

Dues sentències, una dictada per la sala del Social de l’Audiència Nacional el 4 de desembre del 2015 i una altra del 2016, van resoldre que encara que no es realitzessin hores extres era obligatori portar el registre de la jornada de tots els treballadors, i aquesta també és la interpretació de la Inspecció de Treball i el criteri seguit en les actuacions inspectores portades a terme durant el 2016.

Però la recent sentència dictada pel Tribunal Suprem del 23 de març del 2017 que resol el recurs de cassació interposat contra la sentència de l’Audiència Nacional de la sala del Social, estableix que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla, i fa una interpretació més restrictiva de l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, que regula el còmput de les hores extraordinàries, establint que les empreses només han de portar un registre de les hores extres realitzades pels treballadors, on s’anotarà el nombre d’hores treballades cada dia i se’n donarà còpia als treballadors a final de mes. La finalitat de l’article 35.5 de l’Estatut és el control de la realització d’hores extres, per evitar excessos amb els quals se sobrepassin els límits establerts, però no implantar un control de la jornada ordinària.

La conclusió és que cal portar un registre de la jornada en el cas que els treballadors realitzin hores extres i en el cas dels treballadors que tenen un contracte a temps parcial com estableix l’article 12.5h) de l’Estatut dels treballadors.

Article publicat a La Terra núm. 435, del mes de maig 2017. Font: Elaboració pròpia.