Actualitat

Registre de productor de residus, gestió de dejeccions i GPS

  • Decret 2016 • Les explotacions ramaderes existents s’han de donar d’alta del Registre general de persones productores de residus
  • Aplicació dejeccions • Tots els ramaders que transporten dejeccions a més de 10 km han d’anar equipats amb GPS

El 2016 el Decret 197/2016, de 23 de febrer, va regular el Registre general de persones productores de residus de Catalunya. Aquest estableix que s’hi han d’inscriure les persones productores de residus perillosos (residus zoosanitaris) i les que produeixen mes de 1.000 t/any de residus no perillosos, per exemple, cadàvers d’animals i dejeccions ramaderes, encara que aquestes darreres només en el cas que es lliurin a un gestor de residus; si s’apliquen al sòl com a fertilitzant no tenen la consideració de residus. Unió de Pagesos ha estat fent gestions davant el Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que la inscripció al registre de les explotacions ramaderes existents es faci d’ofici tal com preveu la norma que regula el registre per a les noves activitats ramaderes. En aquest cas, les noves explotacions són inscrites d’ofici per l’Agència de Residus, quan la Generalitat o l’ajuntament corresponent, un cop atorgada l’autorització ambiental o la llicència ambiental o rebuda la comunicació corresponent, ho comuniquen a l’agència als efectes que es realitzi la inscripció en el registre. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha constatat que no és possible fer la inscripció d’ofici de les explotacions ramaderes existents, ja que la informació que s’ha d’inscriure en el registre no es pot deduir de la informació actual de les autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals. Per aquest motiu, no es pot fer d’ofici l’alta al Registre de les explotacions ramaderes existents i aquestes s’han de donar d’alta. La inscripció és pot fer telemàticament a través del  Sistema Documental de Residus, aplicació  web de la Junta de Residus o bé presencialment i cal fer el pagament d’una taxa de 47,49 € (21 % IVA inclòs). En el procés d’alta cal d’indicar tots els residus que es produeixen en una explotació ramadera, i la quantitat; cal indicar les característiques de cada residu, així com les característiques dels sistema d’emmagatzematge de cadascun i, finalment, el tractament i la gestió que es realitza per als residus produïts.

Gestió de dejeccions: 

També volem recordar l’obligació que tenen tots els ramaders, estiguin en zona vulnerable o no, o que transporten o realitzen aplicacions de dejeccions a més de 10 Km de les instal·lacions ramaders d’origen, que els equips de transport i aplicació han d’anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global [GPS] i una unitat de registre de les dades. Les dades que haurà de contenir el registre per garantir la traçabilitat del transport i aplicació de les dejeccions ramaderes són la matrícula de la màquina que realitza el transport, les coordenades UTM X i Y del punt de càrrega, la Marca oficial de la granja d’origen, la data i l’hora del moment en què es realitza la càrrega, el tipus de dejecció que es transporta i aplica, les característiques de les dejeccions, les coordenades UTM X i Y del punt de destinació, la data i hora del moment de l’aplicació o descàrrega, la identificació SIGPAC en el cas d’aplicació agrícola i la identificació  del Gestor de residus o Centre de gestió de dejeccions o bassa conjunta en cas que la destinació de les dejeccions siguin aquests.

En aquest punt també cal recordar l’obligació que tenen els ramaders de tenir al dia el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes i que en el cas que el ramader apliqui  dejeccions en parcel·les situades en zones vulnerables, al llibre de gestió s’hi han d’anotar les aplicacions de tot tipus de fertilitzants nitrogenats. El Llibre de gestió ha d’estar a disposició de les administracions competents durant 5 anys i les anotacions s’han d’efectuar en els set dies següents a la realització de l’acció. Les explotacions grans, incloses a annex I d’autorització ambiental, han de presentar anualment el llibre de gestió al DARP.

Article publicat a La Terra núm. 437, del mes de juliol-agost 2017. Font: Elaboració pròpia.