Actualitat

Registre retributiu i el càlcul de la bretxa salarial

Totes les empreses estan obligades a disposar d’un registre retributiu dels salaris a partir del 14 d’abril de 2021, independentment del nombre de persones treballadores de la seva plantilla o percentatge de dones i homes que la composen.

L’objectiu és establir mesures específiques per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva per feines d’igual valor.

La regulació la trobem en el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, modifica l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors i comporta l’obligació de les empreses a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’un valor igual.

El RD 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes aprovat en desenvolupament de l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors i com a complement del RD 901/2020, de 13 d’octubre, que inclou la regulació dels Plans d’Igualtat.

El registre retributiu és un document, on es recull tota la informació salarial de l’empresa o organització, de forma detallada, que mostri de forma separada les retribucions de dones i homes de la plantilla. En el registre retributiu s’haurà d’incloure tota la informació sobre les retribucions, incloent personal directiu i alts càrrecs.

A aquests efectes, s’han d’establir en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del que es percep realment per cadascun dels conceptes retributius en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Aquesta informació ha d’estar desagregada atenent la naturalesa de la retribució, incloent-hi salari base, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.

El període temporal de referència és amb caràcter general l’any natural, sense perjudici de les modificacions que siguin necessàries en cas d’alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre.
En el cas d’empreses que hagin de portar a terme auditories retributives i existeixi una diferència d’un 25% o més entre les retribucions d’homes i dones, ha d’incloure’s en el registre retributiu una justificació que aquesta diferència no està relacionada amb el sexe de la plantilla. A més, una vegada realitzada la valoració de llocs de treball, el registre ha de reflectir les mitjanes aritmètiques i les medianes de les agrupacions de les feines d’igual valor a l’empresa.
El document de Registre retributiu ha d’estar accessible per a la Inspecció de Treball i per les persones treballadores que podran accedir, a través de la representació legal de les persones treballadores de l’empresa, en el cas que n’hi hagi.

Característiques del Registre retributiu:

 • Obligatori per a totes les empreses.
 • Ha d’incloure tota la informació sobre les retribucions de la plantilla, incloent el personal directiu i alts càrrecs.
 • Recull els valors la de mitjana aritmètica i la mediana desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor de:
   • Salari base. És la part fonamental i fixa del salari. És defineix com el mínim de retribució acordat en els convenis col·lectius
   • Complements salarials. Definits com les retribucions que s’addicionen al salari base. Poden ser de diversos tipus i no solen tenir una terminologia uniforme, es poden denominar plusos, primes, complements o premis
   • Percepcions extrasalarials. Són quantitats percebudes que no tenen la consideració de salari ni caràcter remuneratori del treball sinó assistencial, indemnitzatòria o compensatòria
 • El període temporal de referència és amb caràcter general l’any natural.

Es considera una infracció greu, recollida a la Llei d’infraccions i sancions de l’Ordre Social, no portar el registre de salaris podent ser sancionada l’empresa amb una sanció entre 626 i 6.250 euros.

Model de registre salarial

Article publicat a La Terra núm. 472, del mes de maig de 2021. Font: Elaboració pròpia