Articles d'interès

Entorn Cal Gris

Regulació cadastral 2013-2016

Unió de Pagesos impulsa una campanya de recursos contra la valoració il·legal que es fa de les construccions en sòl rústic

La Disposició addicional tercera del text refós de la Llei del cadastre immobiliari aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 1/2004, del 5 de març, estableix un procediment ad hoc per incorporar els béns immobles al Cadastre que s’aplica al conjunt de municipis per tancar, com a molt tard abans d’acabar el 2016, els procediments iniciats per rectificar les característiques cadastrals dels béns immobles rústics, fet que comporta incorporar la valoració de les construccions sobre sòl rústic.

El procediment l’inicien d’ofici les gerències territorials del Cadastre. Els titulars reben una carta certificada que els comunica la descripció i valoració del sòl agrícola, la del sòl rústic construït i la de les construccions sobre sòl rústic, i els concedeix 15 dies per presentar al·legacions, des de la data de recepció de la notificació. També comporta una taxa de 60 euros per finca cadastral que es veu afectada per la regularització.

Increments contraris a la llei • El 2006, el Ministeri d’Hisenda, va determinar, mitjançant l’Ordre EHA/3188/2006, que al sòl rústic ocupat per les construccions agrícoles, ramaderes o forestals indispensables per al desenvolupament de l’explotació agrària s’aplicaria un coeficient del 0,1 o del 0,015, en cas d’explotació extensiva, al Mòdul Bàsic de Repercussió 7; és a dir, que aquest sòl rústic té, a tot l’Estat, el valor respectivament de 3,7 o 0,56 euros el metre/m2.

Des del 2008, la Direcció General del Cadastre aplica directament el sistema de valors modulars urbans al conjunt de construccions indispensables per a l’activitat agrària i forestal, i equipara el valor d’aquestes construccions a les urbanes. Així, sense haver fet els estudis de mercat preceptius respecte de les construccions indispensables per a les activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el valors cadastrals rústics tenen increments desproporcionats i contraris a la legislació cadastral, i assoleixen sobrevaloracions de dues vegades i mitja a sis vegades el seu valor de reposició, i el valor de reposició és el màxim que pot tenir en el Cadastre.

Repercussions i recursos • Aquests valors il·legals tenen efectes sobre un seguit d’impostos: en el pagament anual de l’impost de béns immobles [IBI] de naturalesa rústica; en els impostos que graven les transmissions patrimonials, ja sigui per successió, donació o compravenda, devaluen les bonificacions als titulars de les Explotacions Agràries Prioritàries; i també afecta el límit patrimonial per a la concessió de beques universitàries [vegeu pàg. 9].

Des del 2008, Unió de Pagesos impulsa una campanya de recursos per anul·lar aquestes il·legalitats, si cal, arribant davant de la justícia, la qual s’ha reforçat ara amb la regularització, ja que culminarà l’afectació a tota Catalunya. A les nostres oficines hi ha models d’al·legacions per als que estan dins del termini dels 15 dies, però també per als que ja n’estan fora.

Article publicat a La Terra núm. 419, del mes de novembre 2015. Font: Elaboració pròpia.