Actualitat

Responsabilitat patrimonial de l’Administració

Tenim dret a ser indemnitzats davant la lesió en els nostres béns o drets a causa del funcionament dels serveis públics

Pot passar que, com a particulars, patim un dany o un perjudici a conseqüència d’una actuació de l’Administració. L’article 106.2 de la Constitució recull el dret dels particulars a ser indemnitzats per qualsevol lesió que puguin patir en els seus béns i drets, llevat dels casos de força major, i sempre que aquesta lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.

Requisits • La Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú s’ha ocupat de regular la responsabilitat patrimonial de l’Administració. Els requisits d’aquesta responsabilitat els ha exposat reiteradament la jurisprudència del Tribunal Suprem. En primer lloc, és necessària la realitat d’un dany o perjudici, efectiu, avaluable econòmicament i individualitzable sobre una persona o grup de persones. En segon lloc, cal que el dany o lesió patrimonial sigui a conseqüència del funcionament dels serveis públics. Hi ha d’haver, doncs, una relació de causa efecte entre el funcionament del servei i la lesió produïda i que aquesta no sigui com a conseqüència d’un cas de força major. També és necessari que la lesió sigui antijurídica, en el sentit que el perjudicat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany. Finalment, cal que l’acció de responsabilitat patrimonial no hagi prescrit pel fet d’haver transcorregut més d’un any des que es va produir el dany. En el cas, però, de danys de caràcter físic o psíquic, el termini es comença a computar des de la curació o la determinació de l’abast de les seqüeles.

La relació de causalitat • La jurisprudència s’ha pronunciat reiteradament sobre la relació de causalitat, i n’ha ampliat progressivament la concurrència en supòsits en els quals abans es negava. I així, des d’una relació causal directa, i fins i tot exclusiva, s’ha evolucionat fins a acceptar la concurrència de causes, la qual cosa significa el manteniment d’una responsabilitat administrativa fins i tot quan en la producció del fet hagin coadjuvat actuacions o intervencions estranyes a l’Administració, modulant en aquest cas l’import de la indemnització atenent a les quotes de participació o imputabilitat en el fet.

Lleis noves • El 2 d’octubre entraran en vigor dues lleis en aquest àmbit: la Llei 39/2015 de Procediment Comú de les Administracions Públiques, que integra el procediment de responsabilitat patrimonial com a especialitat del procediment administratiu comú, i que derogarà tant la Llei 30/1992, com el Reial Decret 429/1993; i la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, que regula els principis que regeixen la responsabilitat patrimonial de les administracions, la novetat més important de la qual és que introdueix la responsabilitat patrimonial de l’Estat Legislador per a les lesions que pateixin els particulars en els seus béns i drets derivades de lleis declarades inconstitucionals o contràries a Dret de la Unió Europea.

Article publicat a La Terra núm. 423, del mes de març 2016. Font: Elaboració pròpia.