Actualitat

Prestació de serveis en tractaments fitosanitaris

GIP. La gestió integrada de plagues dona preferència als mecanismes naturals de prevenció per complir amb l’ús sostenible de fitosanitaris Serveis a tercers. Per fer els tractaments, cal tenir el carnet qualificat, estar registrat i portar un quadern d’explotació.

La sensibilitat social respecte a les pràctiques agrícoles i el medi ambient ha augmentat durant els últims anys, i el consumidor exigeix més qualitat en els aliments. Com a conseqüència, els empresaris agrícoles hem de garantir produccions sense residus que puguin afectar la salut humana; cosa per la qual es fa primordial l’ús responsable dels fitosanitaris, moltes vegades indispensables per garantir la defensa de les nostres collites.

El 2012 va entrar en vigor el Reial Decret 1311/2012 que estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels fitosanitaris, a través de la gestió integrada de plagues [GIP]. Aquesta busca el creixement d’un cultiu sa, però dona preferència als mecanismes naturals de prevenció de plagues enfront de les intervencions químiques, sempre que permetin un control satisfactori dels organismes nocius. En cas que s’hagin d’aplicar fitosanitaris, han de ser el més específic possible per a la plaga, malaltia o mala herba que s’hagi de controlar i amb els mínims efectes secundaris per a la salut humana, altres organismes i per al medi ambient. Per tant, s’ha d’ajustar el nivell de risc per  a la vegetació a un punt que sigui acceptable, sense que es creïn resistències en les poblacions dels organismes nocius.

Aquesta obligació afecta tots els professionals que utilitzin productes fitosanitaris en la seva activitat, és a dir, operadors, tècnics, empresaris o treballadors autònoms.

Per tant, els professionals que facin tractaments per compte d’altres, com a prestació de serveis, empreses de serveis de tractaments fitosanitaris, cooperatives o altres entitats, han de garantir l’ús i maneig sostenible dels fitosanitaris.

Carnet qualificat • Per exercir l’activitat cal disposar del carnet qualificat, que correspon a la capacitació que acredita els coneixements apropiats, i estar inscrits al Registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de defensa fitosanitaris [ROPO], on figuren les dades del sol·licitant, tipus de productes fitosanitaris o altres mitjans de defensa fitosanitària que utilitza, i el tipus de serveis que realitza. Igualment ha de constar la relació de locals vinculats a l’activitat (magatzems, oficines o altres), així com el personal que desenvoluparà les tasques, indicant la ubicació dels seus llocs de feina i la seva titulació.

Quadern d’Explotació • Tanmateix, tant els productes adquirits com les operacions realitzades s’han d’anotar en un registre que s’ha de guardar cinc anys. Es tracta del quadern d’explotació, on cal especificar la data de l’operació, el nom i quantitat del fitosanitari utilitzat, la identificació del subministrador o de la part contractant del servei, i el recinte i cultiu objecte del tractament realitzat. Quan els tractaments es realitzen en finques no tancades, confrontants a jardins, vies o àrees públiques urbanes, se n’ha d’informar a través de cartells o sistemes similars.

Emmagatzematge • El Reial Decret 1311/2012 també regula les condicions d’emmagatzematge de fitosanitaris per a ús professional, especificant que s’han de tenir en armaris tancats o recintes ventilats, que solament han de contenir productes fitosanitaris. Han d’estar separats de qualsevol local habitat, amb sortida a l’exterior, allunyats de masses d’aigua, i protegits de temperatures extremes, entre d’altres. A més s’ha de tenir mitjans per recollir-ne possibles vessaments accidentals, disposar de contenidor per aïllar envasos malmesos, buits i restes de productes fins al lliurament a un gestor de residus, i tenir a la vista els telèfons d’emergència i els consells de seguretat en cas d’accidents.

Així doncs, per realitzar tractaments a tercers cal que disposem del carnet qualificat, hem d’estar donats d’alta al Registre Oficial de Productors i Operadors i hem de confeccionar el quadern d’explotació, que, segons el cultiu, haurà d’anar signat per un assessor en gestió integrada de plagues.

Article publicat a La Terra núm. 443, del mes de març de 2018. Font: Elaboració pròpia