Fiscal

L’equip fiscal està integrat per un equip de professionals titulats en ciències econòmiques o empresarials que tenen com a objectiu el vostre assessorament així com la gestió efectiva dels tributs.

Aquest equip treballa per oferir-vos un assessorament de qualitat i proper que us permeti afrontar la complexa i variable legislació tributària, donant resposta a les necessitats especifiques de cada cas particular.

Un punt diferencial d’aquest servei és el treball conjunt amb la resta de serveis, per oferir un assessorament integral que tingui en compte tots els aspectes de l’activitat de cada client.

Entre els serveis fiscals podem destacar:

 • Assessorament previ sobre formes jurídiques adients per exercir una determinada activitat:
  • Empresari individual
  • Societat civil
  • Societat mercantil
 • Confecció i presentació de declaracions- liquidacions tributàries:
  • RENDA
  • IVA
  • IRPF RETENCIONS
  • IMPOST SOBRE SOCIETATS
 • Confecció i presentació de declaracions informatives:
  • Declaració operacions amb tercers 347
  • Declaració productors electricitat
  • Resums anuals IVA, IRPF
 • Planificació fiscal de les operacions amb l’objectiu de reduir al màxim la seva fiscalitat:
  • Compravenda finques
  • Adquisicions de societats
  • Venda de patrimoni
  • Retribucions empleats i socis.
 • Assessorament permanent de totes les novetats fiscals, així com resolució de dubtes o consultes que es puguin plantejar per part dels clients.
 • Atenció de requeriments i presentació de recursos en tots els impostos del nostre àmbit d’actuació davant qualsevol organisme de l’Administració (Hisenda, Generalitat de Catalunya, Ajuntaments, etc.)
 • Assistència i defensa en inspeccions tributàries.