Gestoria i administració de finques

GESTORIA

Disposem de personal especialitzat en diversos tràmits sobre la gestió de vehicles davant de Trànsit i del Registre Oficial de Maquinaria Agrícola:

 • Matriculacions
 • Canvis de nom
 • Canvi de dedicació professional del vehicle
 • Duplicat de la documentació del vehicle
 • Baixes temporals o definitives (tant a Trànsit com al ROMA)
 • Targetes de transport:  altes i renovacions
 • Informes de Trànsit
 • Permisos de Collitadores

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Disposem d’Administradors de Finques col·legiats per gestionar béns immobles tant de finques urbanes com rústiques, amb capacitat per fer de mitjancers en conflictes entre propietaris, aplicar la legislació vigent, conservar i millorar la propietat, resoldre problemes, i assessorar i representar.

Gestió de les comunitats de propietaris (propietat horitzontal):

 • Assistència  i redacció d’actes a les juntes de propietaris
 • Notificació i seguiment dels acords de les reunions
 • Gestió dels comptes de la comunitat
 • Control de gestió de rebuts
 • Control dels impagats
 • Confecció del pressupost anual
 • Gestions davant d’organismes públics
 • Obres de reparació i manteniment
 • Custodia de la documentació de la comunitat
 • Assegurança comunitària
 • Assessorament legal
 • Tràmits de constitució de la comunitat, obtenció del CIF i redacció dels estatuts

Rehabilitació d’edificis i Instal·lació d’ascensors  (aquest servei s’ofereix també a les comunitats de propietaris la gestió de les quals no realitzem):

 • Cobertes
 • Celoberts
 • Façana principal i del darrera
 • Vestíbul
 • Supressió de barreres arquitectòniques
 • Sol·licitud de diferents pressuposts de contractistes
 • Presentació de la sol·licitud del TEDI (Test de l’edifici)
 • Sol·licitud de les subvencions a la Generalitat
 • Seguiment d’obra

Gestió de patrimonis (propietat vertical):

 • Custòdia de documentació.
 • Realització i renovació de contractes.
 • Actualitzacions i notificacions de renda.
 • Gestió de les incidències i informació sobre la seva evolució.
 • Tràmits amb les administracions locals, i companyies subministradores de serveis.
 • Recepció de claus i inspecció de l’estat de la finca al termini del contracte.
 • Assegurança de l’edifici i per impagats de lloguers, protecció jurídica i per actes vandàlics comesos a la finca.

Gestoria i Administració de Finques