Jurídic

El nostre equip d’advocats, amb amplia experiència en dret civil i administratiu i un profund coneixement de la realitat agrària i del territori us garanteix el millor assessorament, planificació i defensa dels vostres interessos davant de particulars i administracions, tan a nivell judicial com extrajudicial.

Us oferim:

Dret civil

 • Successions: planificació de transmissions, assessorament en testaments, acceptacions d’herència, declaració d’hereus…
 • Contractes: compravendes, donacions, permutes, arrendaments rústics, arrendaments urbans, parceries, cessions gratuïtes d’ús, adquisicions preferents ( retracte… ), opcions de compra, contractes d’arres i contractes d’integració ramadera.
 • Resolució de contractes i reclamacions de quantitats: desnonaments, monitoris…
 • Drets reals, registral i immobiliari: censos, usdefruits, fideïcomisos, hipoteques, servituds, segregacions de finca rústica i finques urbanes, agregacions, immatriculacions, excessos de cabuda, divisió de la cosa comú, agrupacions, expedients de domini…
 • Responsabilitat: derivada d’incompliment de contractes civils i  derivada de danys o d’actuacions de tercers. Accidents de trànsit.

Dret administratiu

 • Urbanisme: al·legacions a planejament, assessorament i defensa en sistemes de gestió urbanística (reparcel·lació, ocupació directa i expropiació urbanística). Llicències, disciplina urbanística i convenis urbanístics.
 • Procediment administratiu comú
 • Procediments Tributaris
 • Recursos econòmics administratius
 • Procediment sancionador
 • Inactivitat administrativa
 • Vies de fet
 • Concentracions parcel·làries
 • Comunitats de regants
 • Procediments davant del cadastre

Serveis Jurídics