Defensa afectats per expropiacions

El nostre equip d’enginyers, topògrafs i advocats, amb un ampli coneixement del territori i una llarga experiència en l’assessorament a expropiats per obra pública, us garanteix el millor assessorament, planificació i defensa dels vostres interessos davant de les diferents administracions que planifiquen el territori i executen obra pública.

El servei d’expropiacions comprèn tot el procés expropiador; descripció i comprovació de béns, assessorament i informació al llarg de tot el procediment, acurat seguiment de l’obra i negociació d’una indemnització satisfactòria.

Us oferim:

  • Descripció dels béns i drets afectats.
  • Comprovació de la superfície afectada.
  • Previsió inicial de dificultats durant l’obra.
  • Acompanyament i assessorament en els tràmits administratius.
  • Negociació del màxim valor indemnitzatori en via Mutu Acord i en cas que no sigui possible o que sigui més recomanable, oferir la possibilitat d’anar a la via del jurat d’Expropiació.
  • Garantia d’una defensa judicial adequada en aquells casos en que la indemnització en la via administrativa no sigui correcta.
  • Informació continuada.
  • Negociació amb les administracions i les constructores per intentar minimitzar l’impacte de les obres sobre el teixit agrari i resoldre els problemes que el seu veïnatge comporta.
  • I tot això, amb la possibilitat d’estudiar des del punt de vista tributari tot el procés d’expropiació i la seva repercussió en els impostos futurs.

Defensa afectats d'expropiacions