Valoracions

Som un Equip multidisciplinari d’enginyers, economistes i advocats, especialitzat en  l’elaboració de valoracions i taxacions diverses.

  • Valoració del sòl, tant de finques rústiques com urbanes.
  • Valoracions d’ edificacions, construccions, granges  i instal·lacions.
  • Valoracions de plantacions i altres millores agràries.
  • Valoració d’empreses i activitats.
  • Valoracions per compra-venda, hipotecàries, per herències i legítimes.
  • Valoracions per expropiacions i per responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública.
  • Valoració de danys i perjudicis, sinistres i altres.
  • Valoració de cessaments d’activitats.
  • Taxacions contradictòries (Agència Tributària de Catalunya, Oficina Liquidadora, etc).

Valoracions