Articles d'interès

Simplificació de la contractació, darrer Reial Decret Llei

Cotització única • Per fomentar l’ocupació, el Govern espanyol va aprovar reduccions a les cotitzacions per contingències comunes.
Dos anys • Aquestes s’aplicaran només a la cotització per contingències comunes durant 24 mesos.

El Reial Decret Llei 3/2014, del 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i de la contractació, s’emmarca dins del procés de simplificació dels tràmits administratius relatius a la contractació, establint una cotització única, coneguda també com a tarifa plana. Aquesta és aplicable als nous contractes indefinits celebrats entre el 25 de febrer i el 31 de desembre del 2014, que mantinguin l’ocupació neta durant almenys tres anys. S’aplica únicament a la cotització per contingències comunes durant 24 mesos. No s’exigeix un període d’inscripció mínim a l’oficina d’ocupació o un altre requisit per al treballador per contractar i la tarifa plana s’aplica tant als treballadors a jornada completa com a temps parcial.

 Les reduccions que es fan a la cotització per contingències comunes són de 100 euros per la jornada completa; 75 euros per la jornada de treball equivalent al 75 % de la jornada completa; 50 euros per la jornada de treball equivalent al 50 % de la jornada completa.

Si l’empresa, en el moment d’efectuar la contractació té menys de deu treballadors, s’aplicarà a més a més pel treballador contractat, una reducció indefinida del 50 % en la quota de contingències comunes.

Se’n podran beneficiar totes les empreses, sense límits mínims o màxims de plantilla, i inclou també als autònoms sense treballadors. Amb les següents excepcions: les relacions laborals de caràcter especial, les contratacions que afectin el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, incloent-hi l’empresari o els qui tinguin el control empresarial —però sí que es podrà aplicar la reducció per la contractació dels fills menors de 30 anys—; les contractacions de treballadors que s’incloguin dins dels sistemes especials establerts en el Règim General de la Seguretat Social (sistema especial Agrari, sistema de fruites i hortalisses…); treballadors que ja haguessin estat contractats en altres empreses del grup d’empreses de què formin part i els contractes del qual s’haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats, uns o uns altres, judicialment com a improcedents, o per acomiadaments col·lectius, en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes; i treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte haguessin prestat serveis en la mateixa empresa mitjançant un contracte indefinit.

 bloc_maig

Requisits • L’empresa haurà de complir certs requisits per aplicar-se la tarifa plana. En primer lloc, estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, tant en el moment de la contractació com al llarg de l’aplicació de la mesura, ja que en cas d’incompliment perdrà automàticament la cotització única. En segon lloc, no haver extingit contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris declarats judicialment improcedents dins dels sis mesos anteriors a la celebració del contracte, ni tampoc haver extingit contractes per acomiadaments col·lectius (no es tindran en compte extincions anteriors a 25 de febrer del 2014). En tercer lloc, mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa. I en quart lloc, no haver estat sancionada.

La tarifa plana és incompatible amb qualsevol altre benefici en la cotització a la Seguretat Social i per al mateix contracte. L’aplicació de beneficis a la cotització sense tenir-hi dret, donarà lloc a l’oportuna liquidació de cotitzacions deixades d’ingressar amb els recàrrecs i interessos corresponents.

Pel que fa a les prestacions econòmiques de la Seguretat Social, es calcularan d’acord amb l’import íntegre de la base de cotització.

Les hores complementàries que realitzin treballadors a temps parcial hauran de cotitzar-se normalment, ja que  aquestes hores no s’enquadren dins de la tarifa plana.

Article publicat a La Terra núm. 403, del mes de maig 2014.
Font: Elaboració pròpia