Articles d'interès

La simplificació dels tràmits administratius

Menys burocràcia • La Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa, alleugereix tràmits per dur a terme determinades activitats o actuacions que, segons la seva índole, se sotmetran al règim de declaració responsable o de comunicació prèvia

El 24 de juliol es va publicar la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. L’annex I d’aquesta Llei classifica les activitats econòmiques innòcues, que se sotmeten a un règim de declaració responsable, i, en l’annex II, les activitats econòmiques de baix risc que se sotmeten al règim de comunicació prèvia. En aquestes classificacions no hi trobem les activitats ramaderes, les quals es regulen per la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, la qual va ser objecte d’anàlisi en l’escrit publicat a La Terra núm. 404, el juny del 2014.

Activitats innòcues • Classificades com a activitats econòmiques innòcues hi trobem les d’agroturisme i les d’hostaleria i comerç de petita dimensió. Els tràmits per posar en funcionament una activitat d’aquest tipus queden reduïts a la presentació per part del titular d’una declaració responsable que digui que compleix la normativa vigent, i un certificat signat per un tècnic competent; i, concretament, en l’activitat d’agroturisme, el certificat tècnic pot esdevenir el mateix certificat d’habitabilitat de l’edifici.

Activitats de baix risc • En la classificació d’activitats econòmiques de baix risc hi trobem, entre d’altres, les activitats d’hostaleria i de comerç de mitjana dimensió, com per exemple una activitat turística de fins a 20 places o un comerç de més de 120 m2 de superfície. Els tràmits per posar en funcionament una activitat d’aquest tipus consisteixen en la presentació d’una comunicació prèvia a l’inici de l’activitat, que ha d’anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per accedir a l’exercici de l’activitat, signat per un tècnic competent, i el certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.

Simplificació de l'activitat administrativa

Modificacions sobre urbanisme • Hi ha un altre paquet de modificacions importants en el decret legislatiu 1/2010, o text refós de la Llei d’urbanisme [TRLU], en el sentit d’impedir en els planejaments urbanístics municipals i en les ordenances municipals sobre edificació, l’establiment de condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés o l’exercici de les activitats. També s’inclouen en el TRLU actes que se sotmeten al règim de comunicació prèvia, com per exemple, la construcció o instal·lació de murs i tanques, i actes que no se sotmeten ni al règim de llicència urbanística ni al règim de comunicació prèvia, com poden ser els moviments de terra, l’esplanació de terrenys, l’obertura i pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin sota l’empara d’un instrument d’ordenació forestal.

Simplificacions en la llei forestal • Aquesta normativa de simplificació administrativa també afecta la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, on s’inclou el règim simplificat de comunicació prèvia  en el cas que es vulgui fer el canvi de l’activitat forestal a l’activitat agrícola de superfícies que en els darrers 20 anys hagin esdevingut forestals per abandonament de l’activitat agrícola, si la superfície no supera les dues hectàrees i la recuperació de l’activitat agrícola es fa sense alterar la topografia del terreny.

Altres modificacions • Finalment, la Llei de simplificació de l’activitat administrativa fa diverses modificacions que afecten lleis com la citada anteriorment —la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats—, o la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, en el sentit de simplificar els tràmits i ubicar les activitats de petita dimensió dins dels règims de comunicació prèvia o declaració responsable.

Article publicat a La Terra núm. 421, del mes de gener 2016. Font: Elaboració pròpia.