Actualitat

Serveis Laborals_

Sistema de garantia juvenil

 

El RDL 8/2014 de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la eficiència,entre d’altres mesuresregula el Sistema Nacional de garantia juvenil i les bonificacions a les que es poden acollir les empreses que contractin treballadors inscrits en dit sistema.

A continuació detallarem quin es l’objectiu del sistema nacional de garantí juvenil, els requisits que s’han de complir per formar-hi part i les mesures de recolzament a la contractació

 

1.- Objectiu del sistema de garantia juvenil

Que el col·lectiu de joves no ocupats ni integrats en el sistema d’educació o formació majors de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 en cas de persones amb discapacitat, trobin ocupació.

 

2.- Inscripció al sistema de garantia juvenil

Per inscriure’s en el registre no es necessari ser demandat d’ocupació.

Per ser beneficiari de les bonificacions, sí es necessari esta inscrit en el sistema de garantia juvenil.

La inscripció s’ha fer telemàticament i es necessari tenir dni electrònic o certificat de la fabrica nacional de la moneda i timbre o sol·licitant clau d’accés.

En el següent enllaç http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html es pot fer la inscripció

Els inscrit passant a formar part d’una llista única de demandants d’ocupació.

 

3.- Requisits per formar part del sistema de garantia juvenil

Els requisits per formar :

 • Nacionalitat espanyola, o estat de UE, o autorització treball.
 • Estar empadronat.
 • Edat entre 16 i menor de 25 anys, , o menors de 30 en cas de persones amb discapacitat (>33%)
 • No haver treballat els 30 dies anteriors  a la data de sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives de mes de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors(*)
 • No haver rebut accions formatives de mes de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors(*)
 • Declaració responsable

(*) No necessari per la bonificació

 

4.- Mesures de recolzament a la contractació

Per gaudir de les bonificacions tant el treballador com l’empresa han d’estar inscrits en el registre. Ja que amb aquesta inscripció l’empresa pot tenir accés als treballadors inscrits  i així aplicar-se les bonificacions ( si en tres mesos no es contracta et donen de baixa d’oficina. No exigeix res)

4.1.- Tipus de contracte

El contracte que s’ha de realitzat pot ser: fixe discontinu o indefinit a  temps complert o a temps parcial ( jornada no inferior al 50%)

Es pot utilitzar qualsevol tipus de contracte que es pugui aplicar a un menor de 25 anys dels existents ( indefinit ordinari, emprenedors, discapacitats, tarifa plana, jove per microempreses…)  ja que la bonificació es compatibles amb les ja existents.

4.2.- Bonificació

Bonificació mensual en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per un import màxim de 300 euros, durant un màxim de sis meses.

 • Jornada de menys del 50% no bonificació
 • Jornada del 50 al 74% -150€ durant 6 mesos
 • Jornada del 75% al 99 -225€ durant 6 mesos
 • Jornada del 100%.- 300€ durant 6 mesos
 • No es pot contractar mes d’una vegada a un mateix treballador per la mateixa empresa.
 • Si acabat el contracte el menor segueix inscrit en el sistema de garantia juvenil un altre empresa el pot contractar i beneficiar-se de la bonifiació.
 • Aquesta bonificació es compatible amb la resta d’incentius  sempre que el imports mensual a cotitzar per l’empresa no siguin negatius, ja que no pot haver saldo a creedor. Per tant, en funció de la cotització que correspongui ingressar pel treballador es possible que durant els primers 6 mesos l’empresa no tingui cost de cotització, inclús si aplica mes d’un incentiu tingui un excedent a favor de la mateixa que pot aplicar per reduir la cotització d’un altre treballador.
 • Si t’apliques més d’una bonificació, hi ha la possibilitat de perdre una bonificació si no compleixes la normativa però no l’altre, ja que no son acumulatives i cadascuna es regeixis per la seva normativa.

 

4.2.1.- Obligacions de l’empresa

Per poder gaudir de la bonificació l’empresa ha de:

Mantenir el treballador durant 6 mesos.-Si no el manté ha de retornar la bonificació amb el 20% de recàrrec. No hi ha causa de justificació de la baixa.

Incrementar i mantenir el nivell d’ocupació total i l’indefinit.  Per calcular  el nivell d’ocupació total i l’indefinit s’ha de tirar 30 dies enrere i contar dia a dia quants treballadors indefinits i totals hi ha a l’empresa i  fer el promig. ( es computa com un treballador els que estan a temps parcial, no es fa la proporció de la jornada). El resultat obtingut s’ha d’incrementar i mantenir durant 6 mesos. Per verificar si s’ha complert amb aquesta obligació  es computen el total de  treballadors fixes i de l’empresa que hi ha en el mes 6  (últim mes de la bonificació) i es compara amb el  nivell d’ocupació obtingut 30 dies abans de contractar el treballador. La única baixa justificada son els  acomiadament disciplinaris o objectius no declarats improcedents. El incompliment implica devolució de la bonificació aplicada.

L’empresa per accedir a la bonificació ha d’estar al corrent d’obligacions tributaries i de la seguretat social. Aquesta s’acredita mitjançant un certificat que farà l’agencia tributaria i aquest te validesa per 6 mesos.

En tot lo no regulat s’ha de tenir en compte la  llei 43/2006 a excepció dels articles 2.7 i 6.2

 

5.- Exclusions en l’aplicació

No es podrà aplicar aquesta bonificació els sistemes especials del Regim General com.

 • Sistema especial agrari
 • Treballadores de la llar
 • Fruites i hortalisses
 • Tomàquet,…