Actualitat

Sobre les prestacions de cessament per les persones autònomes

El RDL 30/2020 de 9 de setembre de mesures socials en defensa de l’ocupació, regula diferents prestacions extraordinàries per cessament d’activitat de les persones treballadores autònomes.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19

A partir de l’1 d’octubre de 2020, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui. S’incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre de familiar nombrosa els únics ingressos de la unitat familiar procedeixin de l’activitat suspesa

El dret a la prestació serà des del dia següent a l’adopció de la mesura de tancament de l’activitat adoptada i finalitzarà el últim dia del mes en que s’acordi l’aixecament de la mateixa. Quedant el treballador exonerat de cotitzar durant el primer dia del mes en que s’adopti el tancament de l’activitat fins el últim dia del mes següent a l’aixecament de la mesura .

La Sol·licitud s’haurà de presentar dins dels primers quinze dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en la disposició addicional quarta d’aquest reial decret llei o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

A partir de l’1 d’octubre de 2020, podran accedir a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària, els treballadors autònoms que no causin dret a la prestació ordinària, per no reunir els requisits de carència exigits en la norma i compleixin entre d’altres els requisits de no tenen ingressos procedent de l’activat per compta pròpia en el últim trimestre de l’exercici 2020 superiors al salari mínim interprofessional i tenir en el quart trimestre del 2020 una reducció en els ingressos d’almenys el 50% en relació als ingressos del primer trimestre del 2020.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui. En el cas que convisquin en un mateix domicili familiars fins a primer grau de parentiu i dos o més membres tinguin dret aquesta prestació la quantia serà del 40%.

El dret a la prestació podrà començar a abonar-se amb efectes 1 d’octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos Quedant el treballador exonerat de cotitzar durant el temps de percepció de la prestació.

La Sol·licitud caldrà realitzar-la dins dels primers quinze dies d’octubre perquè tingui efectes del 1 d’octubre, en cas contrari els efectes seran del primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud

Incompatible amb la percepció d’una retribució per compte aliena, a excepció que els ingressos per compte aliena siguin inferiors a 1,25 vegades el  import del salari mínim, amb la realització d’un altre activitat per compte pròpia, amb la percepció de rendiments d’una societat, amb la percepció d’una prestació del Seguretat Social

Revisió de les resolucions provisionals a partir del 1 de març de 2021.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia i prorroga de les prestacions ja causades fins el 31 de gener de 2021.

Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi i pròrroga de les prestacions ja causades a l’empara de l’article 9 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

Es concedirà sempre que durant el quart trimestre d’enguany es continuïn complint els requisits exigits per a la seva concessió. Serà requisit que la facturació en aquest últim trimestre redueixi els seus ingressos en comparació, amb el període en alta en el primer trimestre de l’any 2020.

Nova Prestació extraordinària per a treballadors de temporada

Destinada als treballadors autònoms que l’únic treball al llarg dels dos últims anys s’hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant almenys quatre mesos en el període compres entre els mesos de juny a desembre de cada un dels any 2018 i 2019.

Prestació ordinària de cessament d’activitat

Treballador autònom que ha causat baixa en el règim i vol sol·licitar la prestació per cessament d’activitat ordinària.