Actualitat

El tancament perimetral de les explotacions ramaderes

El març del 2014 es va publicar el Decret 40/2014 d’ordenació ramadera que estableix els requisits mínims que han de complir totes les explotacions ramaderes, i uns requisits mínims per a cada sector ramader en concret.

Amb aquest escrit volem abordar un aspecte que considerem d’especial transcendència: la obligatorietat que les explotacions ramaderes disposin de tancament perimetral.

L’esmentat decret estableix els terminis d’adaptació per tal que les explotacions ramaderes disposin de tancament perimetral o altres sistemes que garanteixin el compliment de les normes de bio-seguretat, segons l’article 6.10, i per a cada sector específic segons el seu l’annex. El termini per disposar d’un correcte tancament perimetral en les explotacions porcines, avícoles i cunícoles, va acabar el passat dia 17 d’abril de 2016. És important que en el cas que alguna d’aquestes explotacions encara no disposi de tancament perimetral, el faci el mes urgent possible , per evitar possibles sancions. El termini per disposar d’un correcte tancament perimetral en les explotacions bovines, ovines i caprines acaba el 17 d’abril de 2017. En ambdós casos en queden exemptes les explotacions extensives, semi-intensives, d’autoconsum i en el segon cas també en queden exemptes les que únicament son d’engreix i les de petita capacitat.

Dir que la Unió de Pagesos està portant a terme iniciatives que permetin retirar la obligació de tancament perimetral a les explotacions lleteres. Davant d’aquesta pressió eL DARP ja s’ha compromès a ajornar el termini més enllà de la data prevista que és el 17 d’abril de 2017, fins l’abril de 2020, tot i que per això cal publicar la modificació del Decret 40/2014 al DOGC. A més, el DARP també treballa per a no exigir la tanca perimetral quan a l’explotació lletera s’hi realitzin modificacions que no comportin un augment de capacitat o producció.
Les explotacions que ja tenen tanca perimetral, però que aquesta no garanteix les mesures de bio-seguretat, també tenen aquests terminis per adaptar-la.

Mitjançant una instrucció tècnica, publicada el desembre de 2015, el DARP ha desenvolupat les característiques que ha de complir la tanca perimetral, tals com que la tanca ha de ser única i continua, en el sentit que totes les instal·lacions i tots els elements que formen part de l’explotació, han de quedar inclosos dins d’una única àrea (hi ha excepcions); que l’alçada mínima a partir de terra ha de ser de 1,5 metres; que ha d’estar fixada de forma inamovible al terra garantint que ni persones ni vehicles ni animals aliens puguin accedir al recinte; que en el cas que la tanca sigui de tel.la metàl·lica, es recomana que la llum del forat de la malla no ha de ser superior a 25 cm2; que la distància mínima recomanable entre les edificacions i la tanca és de 2 metres.

tanca perimetral

Com a instal·lacions i elements de l’explotació s’entenen les naus d’allotjament dels animals, els femers, les basses de purins, dipòsits d’aigua, sitges de pinso, aparells de ventilació, magatzems i tota la resta d’instal·lacions necessàries per a desenvolupar l’activitat ramadera. Els accessos de la tanca s’han de mantenir tancats i a més cal també mantenir la integritat física de la tanca i mantenir tota la tanca neta de vegetació per la qual cosa es recomana revisions periòdiques de la mateixa.

Les excepcions a la obligatorietat de disposar de tanca continua venen motivades per la impossibilitat física d’instal·lar la tanca en certs trams del perímetre del recinte, perquè les parets de la nau o naus coincideixen amb el llindar de la finca, o bé perquè les parets de la nau o naus es troben a prop d’un camí o via publica i a més l’ajuntament acredita que no es permès instal·lar un determinat tram de tancat o bé per que es tracta de tanques autoritzades abans del desembre de 2015 o bé per que es tracta d’explotacions de dues o més naus separades entre elles per camins , o sense estar separades per camins , la distància entre les diverses naus es molt gran.

En qualsevol cas , com que la casuística es variada, és recomanable parlar amb els tècnics d’Agroxarxa i si s’escau, amb els veterinaris del DARP per tractar el cas concret de la vostra explotació i escollir la millor opció.