Actualitat

Servei Laboral

Tarifa plana de contractació

El Reial decret-Llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per el fomento de l’ocupació i de la contractació s’emmarca dins del procés de simplificació dels tràmits administratius relatius a la contractació, recordem que no fa molts mesos es van reduir a quatre les modalitats de contractació i a més es va crear en la pròpia web del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social un assistent que permet identificar quin és la modalitat aplicable a la contractació d’un empleat.

L’única mesura que preveu el Reial decret-Llei 3/2014 és l’establiment d’una cotització única o “tarifa plana” a la Seguretat Social que entra en vigor el 2 de març de 2014.

Vegem les seves característiques bàsiques:

1.- Sobre què s’aplica  

La tarifa plana solament és aplicable a la cotització per contingències comunes, la resta de conceptes cotitzables no es modifiquen.

La tarifa plana només és aplicable als nous contractes indefinits que mantinguin l’ocupació neta durant almenys tres anys

 2.- A qui s’aplica.

Es podran beneficiar totes les empreses, sense límits mínims o màxims de plantilla, i inclou també als autònoms sense treballadors fins a aquest moment (veure més endavant el supòsit que un autònom contracta als seus fills).

La tarifa plana s’aplica tant als treballadors a jornada completa com als treballadors a temps parcial:

 • Jornada completa: 100 euros de cotització per contingències comunes
 • Jornada de treball equivalent al 75% de la jornada completa: 75 euros c. c.
 • Jornada de treball equivalent al 50% de la jornada completa: 50 euros c. c.

No s’exigeix un període d’inscripció mínim en l’oficina d’ocupació o un altre requisit per al treballador a contractar (encara que hem de tenir en compte l’apartat de causes de no aplicació de la tarifa plana).

3.- Límit temporal.

Contractacions indefinides des del 25 de febrer fins al 31 de desembre de 2014.

La “tarifa plana” s’aplicarà durant 24 mesos.

Si l’empresa, en el moment d’efectuar la contractació té menys de deu treballadors, s’aplicarà per al treballador contractat, una reducció indefinida del 50% en la quota de contingències comunes.

4.- Requisits que ha de complir la empresa.

Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en el moment de la contractació com al llarg de l’aplicació de la mesura. Es regula expressament que en cas d’incompliment es perd automàticament la “tarifa plana” a partir del mes en què no es reuneixi aquest requisit.

No haver extingit contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris declarats judicialment improcedents dins dels sis mesos anteriors a la celebració del contracte “tarifa plana”, ni tampoc haver extingit contractes per acomiadaments col·lectius, igualment els sis mesos anteriors. Ara bé, no es tindran en compte les extincions anteriors a 25 de febrer de 2014.

Efecte sobre el nivell d’ocupació en l’empresa en el moment de la contractació:

 • Que el contracte suposi incrementar el nivell d’ocupació indefinida en l’empresa.
 • Que el contracte suposi incrementar el nivell d’ocupació total de l’empresa.
 • La referència a prendre, és la mitjana diària de treballadors que hagin prestat servei en l’empresa en els trenta dies anteriors a la celebració del contracte.

Manteniment del nivell d’ocupació en l’empresa:

 • Mantenir, almenys, el nivell d’ocupació indefinida
 • Mantenir, almenys, el nivell d’ocupació total durant els 36 mesos següents des de la contractació indefinida de “tarifa plana”.
 • L’examen del manteniment de nivell es realitzarà cada dotze mesos.
  Servirà de base la mitjana de treballadors indefinits i de treballadors totals del mes en què procedeixi examinar el compliment d’aquest requisit.
  No es tindran en compte per determinar el manteniment del nivell d’ocupació, ni els acomiadaments objectius ni els acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents.

No haver estat sancionades amb l’exclusió de l’accés als beneficis derivats de l’aplicació de programes d’ocupació per la comissió de diverses infraccions de la LLISOS (no perdre de vista l’article 46 de la LLISOS).

 • Greu de l’article 22.2 (no afiliar o donar d’alta a un treballador)
 • Molt Greu article 16
 • Molt Greu article 23

5.- La “tarifa plana” no s’aplicarà quan:

Es pretengui establir una relació laboral de caràcter especial de l’article 2 de l’Estatut dels treballadors.

Per realitzar contractacions que afectin al cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament de l’empresari o els qui tinguin el control empresarial, ostentin càrrecs d’adreça o siguin membres dels òrgans d’administració de les entitats o de les empreses en forma de societat.

 • Excepció: la contractació de fills que reuneixin les condicions previstes en la D.A. 10ª de la Llei 20/2007 d’11 de juliol de l’Estatut del treballador autònom

Que el treballador s’inclogui dins dels sistemes especials establerts en el Règim General de la Seguretat Social.   (en aquest s’inclouen els treballadors del sistema especial Agrari)

No serà aplicable al sector públic definit en els articles 20, 21 i Disposicions Addicionals 20 i 21 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.

Treballadors que ja haguessin estat contractats en altres empreses del grup d’empreses del que formin part i els contractes del qual s’haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats, uns o uns altres, judicialment com a improcedents, o per acomiadaments col·lectius, en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes. No s’aplicarà a les extincions anteriors a 25 de febrer de 2014.

Als treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte haguessin prestat serveis en la mateixa empresa mitjançant un contracte indefinit, si bé aquesta excepció no s’aplicarà als treballadors el contracte dels quals es va extingir abans del 25 de febrer de 2014.

6.- Altres qüestions importants.

Les prestacions econòmiques de la Seguretat Social es calcularan d’acord amb l’import íntegre de la base de cotització.

La “tarifa plana” és incompatible amb qualsevol altre benefici en la cotització a la Seguretat Social i per al mateix contracte.

L’aplicació de beneficis a la cotització sense tenir dret a ells, donarà lloc a l’oportuna liquidació de cotitzacions deixades d’ingressar amb els recàrrecs i interessos corresponents.

Les hores complementàries que realitzin treballadors a temps parcial hauran de cotitzar-se normalment, atès que a aquestes hores no s’enquadren dins de la “tarifa plana”.