Actualitat

Tornem-hi amb el compliance

Llei orgànica 5/2010. La reforma del Codi Penal permet atribuir responsabilitat penal a les persones jurídiques.

Fins al 2010 només era possible atribuir responsabilitat penal per la comissió de delictes a les persones físiques. La reforma del Codi Penal, instrumentada per la llei Orgànica 5/2010, del 22 de juny, va permetre atribuir, per primera vegada, aquesta responsabilitat penal a les persones jurídiques.

La redacció inicial de l’article 31 bis del Codi Penal –matisada posteriorment per la llei Orgànica 1/2015, de 30 de març–va establir que, en els supòsits previstos en l’esmentat codi, les persones jurídiques serien penalment responsables dels delictes comesos en nom o per compte d’aquestes i, en el seu profit, pels seus representants legals i administradors de fet i de dret.

El text de l’article 31 continua: “També seran responsables dels delictes comesos, en l’exercici d’activitats socials i per compte i en profit d’aquestes, pels qui, estant sotmesos a l’autoritat dels representants legals i administradors de fet i de dret, han pogut realitzar els fets perquè no s’ha exercit sobre ells el degut control ateses les circumstàncies concretes del cas”.  Aquests delictes poden ser de tipus mediambiental, blanqueig de capitals, estafa, contra la propietat industrial i intel·lectual o contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

El compliance o compliment normatiu consisteix a establir una sèrie de polítiques i procediments corporatius adequats i suficients per garantir que la persona jurídica, inclosos els directius i els empleats, compleixen amb la legislació vigent. Dit d’una altra manera, suposa una implementació de programes de prevenció i compliment penal que permet a la persona jurídica i als administradors d’atenuar i eximir la seva responsabilitat penal. Per aquest motiu, cada cop més empreses, amb independència del seu volum, estan incorporant esquemes organitzatius i protocols dirigits, precisament, a la prevenció i detecció de delictes, sobretot en àmbits com la protecció de dades, la prevenció de riscos laborals o la prevenció del blanqueig de capitals. També formen part dels programes de compliance el que coneixem com a “codis ètics”; és a  dir, els documents normatius on l’empresa exposa els principis ètics que han de regir el desenvolupament de totes les seves activitats.

L’elaboració, implementació i seguiment dels programes de prevenció de delictes i compliment en matèria de riscs penals es porta a terme a través de la figura del compliance officer (responsable del compliment normatiu). És la persona responsable de supervisar i gestionar totes les qüestions relacionades amb el compliment normatiu i entre les seves funcions principals hi ha la identificació de riscos, l’anàlisi dels canvis estatutaris i reguladors, la determinació de mesures preventives i correctives i la formació de directius i treballadors perquè coneguin i apliquin totes les normes en el desenvolupament de les seves tasques i processos de treball.

Article publicat a La Terra núm. 440, del mes de desembre de 2017. Font: Elaboració pròpia