Actualitat

Tot allò que cal saber de l’assegurança de salut

Durada:Les pòlisses de salut es renoven anualment i la durada, tradicionalment, es fa coincidir amb l’any natural.

Aspectes rellevants: A l’hora de contractar una pòlissa de salut, cal valorar metges i centres de la zona i les cobertures que ens interessen.

S’està acabant l’any i torna a casa la publicitat típica de les dates, el torró, el cava, la loteria, i d’altres de no tan pròpies de les dates, però sí d’aquestes línies, com les assegurances de salut.

Tradicionalment, la durada de les pòlisses de salut s’ha fet coincidir amb l’any natural, de l’1 de gener al 31 de desembre, així que ara, quan s’apropa el moment de renovar i, també, el de fer bons propòsits per a l’any vinent, es pretén captar clients i convèncer els indecisos, a veure si la proximitat de la grip hi ajuda.

Per si esteu en algun d’aquests grups us faig cinc cèntims d’algunes característiques. El contracte és anual, independentment de la forma de pagament —la més comú és la mensual—, no es pot anular la pòlissa ni deixar de pagar-la fins al seu proper venciment anual i s’ha de comunicar com a mínim un mes abans d’aquest venciment.

Per contractar la pòlissa, caldrà respondre a un qüestionari de salut per valorar si hi ha preexistències, és a dir, si teniu alguna malaltia o patologia prèvia a la contractació. En cas afirmatiu, l’asseguradora pot excloure del contracte aquesta situació i tot el que se’n derivi o pot decidir donar-li cobertura carregant la prima.

Algunes cobertures, tant si son mèdiques, com diagnòstiques o hospitalàries, tenen períodes de carència. El contracte està en vigor, però el fet afectat per la carència no està disponible per un temps determinat. Per exemple, és habitual que fets previsibles com l’assistència sanitària d’un part tingui una carència de com a mínim 9 mesos. En aquest temps es pot fer ús de la resta de garanties del contracte, però no de la que es troba dins el període de carència.

Alguns contractes incorporen el copagament, l’assegurat participa econòmicament en el cost de l’acte mèdic. A banda de la prima que paga per la pòlissa, cada cop que la utilitza en visita mèdica o diagnostica —generalment no afecta la hospitalització—, l’assegurat paga una quantitat que sol ser baixa (1 € per exemple).

Els tipus de pòlisses de salut més habituals que hi ha al mercat són:

Serveis mèdics • Per un cost molt baix, permet accedir pagant a un quadre mèdic concret pagant els serveis, però amb grans descomptes sobre el preu, que poden arribar fins al 50 o 60 %. Habitualment hi no està coberta l’hospitalització.

Assistència sanitària amb quadre mèdic • Tot tipus de consultes mèdiques, proves diagnòstiques i hospitalització a les consultes i centres que constin al quadre mèdic. És la més habitual.

Assistència sanitària amb reemborsament • Per escollir lliurement el metge o el centre on es vol ser atès dins l’àmbit geogràfic indicat a la pòlissa. L’assegurat es fa càrrec del cost de la factura mèdica i, posteriorment, la trasllada a l’asseguradora, que li abonarà un % pactat, que sol ser del 80 o 90 % de l’import de la factura. Solen ser les més cares.

No està de més reflexionar al voltant del fet que la pòlissa de salut no és sols per ara, sinó que ens acompanyarà durant molts anys i, especialment, quan sigui més necessari utilitzar-la.

Cal tenir en compte aspectes rellevants per revisar, per veure com es pot ajustar al que volem, per exemple, els metges i centres assistencials de la zona on vivim, tant els més propers com els de les ciutats on hi ha concentració de serveis. També, les cobertures del contracte: especialitats, mitjans de diagnòstic, atenció d’urgències, atenció domiciliaria, tràmit d’autoritzacions i l’amplitud de la garantia, com per exemple, tipus de pròtesis incloses.

En qualsevol cas, sempre teniu l’opció d’acudir a un professional de la mediació que us pugui ajudar per trobar el contracte que més us convingui i, naturalment, ja que hem iniciat aquestes línies citant la publicitat pròpia d’aquestes dates, no puc sinó dir-vos que, a nosaltres, també ens trobareu a la vostra disposició.

Article publicat a La Terra núm. 450, del mes de desembre de 2018. Font: Elaboració pròpia