Actualitat

Transmissió de l’empresa familiar

Complint un seguit de requisits, en la transmissió, es pot obtenir un 95 % de bonificació de l’impost de donacions

Sovint, se’ns formula la consulta sobre quina és la millor manera —amb la menor repercussió fiscal— de fer un relleu generacional familiar a l’empresa agrícola  quan el titular de l’explotació està a prop de l’edat de jubilació. Cal especificar que parlem d’empresa agrícola com aquella persona, física o jurídica, que realitza l’activitat agrícola; i parlem d’empresa familiar com l’empresa que és propietat d’una família, sempre que aquesta en tingui el control polític i econòmic i participi activament en la seva gestió mitjançant el treball o a l’òrgan d’administració.

Si el titular de l’explotació està a prop de l’edat de jubilació, s’ha de fer una bona planificació de la transmissió (el canvi de titularitat del negoci és això, una transmissió), ja que si es compleixen una sèrie de requisits, pot estar bonificada en un 95 % de la base de l’impost de donacions, tant de les participacions, com de tots els béns de l’activitat i, a més, hi ha una exempció total en el guany patrimonial de la renda del donant. Per liquidar l’impost, el primer que hem de saber és el valor d’allò que es dóna, en aquest cas, el negoci, que pot consistir en les participacions de l’empresa o tots els béns afectes a l’activitat, és a dir, finques, maquinària, etcètera.

Bonificacions fiscals: requisits • El primer requisit per poder aplicar les bonificacions fiscals és que l’empresa es pugui considerar familiar, i això significa que la participació del donant en el capital ha de constituir almenys un 5 % computat individualment o el 20 % computat conjuntament amb el cònjuge, la parella estable, descendents, ascendents o col·laterals fins al tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat. Si el negoci és personal, és clar que és empresa familiar.

El segon requisit és que el receptor de la donació sigui el cònjuge, descendent o adoptat del donant.

Un altre és que el donant tingui almenys 65 anys o incapacitat permanent, en grau d’absoluta o invalidesa; a més, el donant ha d’haver exercit efectivament funcions de direcció en l’entitat i ha d’haver percebut per aquesta tasca una remuneració d’almenys un 50 % de la totalitat de rendiments d’activitats econòmiques i de treball personal computables segons estableix la llei. Es consideren funcions de direcció que s’han d’acreditar mitjançant contracte o nomenament de càrrec: president, director, gerent… Si l’empresa és personal, les funcions de direcció es presumeixen.

Altres requisits són que quan es transmet el negoci, el donant ha de deixar d’exercir l’activitat i de rebre remuneració per funcions de direcció. Un altre és que el donatari o receptor ha de mantenir el negoci durant cinc anys, excepte cas de defunció.

Per acabar, la transmissió encara pot ser bonificada al 100% si coincideix el moment de la transmissió amb la incorporació del donatari a l’agricultura i amb l’obtenció per part del donatari de la qualificació d’Explotació Agrària Prioritària per part del Departament d’Agricultura.

Article publicat a La Terra núm. 433, del mes de febrer 2017. Font: Elaboració pròpia.