General

Entorn Cal Gris

Ull amb les revisions cadastrals!

Mitjançant el present li voldríem informar de la importància de les revisions del Cadastre que s’estan portant a terme arreu del territori.

Per tant, molt probablement rebreu, si no la teniu ja, una notificació de la Gerència Territorial del Cadastre, on es procedeix a la regularització de les Edificacions Existents així com a l’alta, a efectes contributius, de les Edificacions Noves.

Ens estem trobant que en alguns casos, sobretot en les construccions en sòl rústic, que les superfícies, els coeficients d’antiguitat i els coeficients d’us aplicats NO són els que correspondrien, fets que fan que el valor cadastral total sigui més elevat i que per tant, a partir d’aquest moment passeu a pagar un I.B.I superior al que us correspondria.

És per aquest motiu que li remarquem la importància d’estudiar la proposta de resolució que us envien dins del termini de 15 dies que atorguen, per tal de poder fer-hi les al·legacions corresponents si s’escau.

El convidem a que vingui a la nostra oficina una vegada hagi rebut la proposta de resolució, per poder estudiar-la plegats i assessorar-lo de si valdria o no la pena fer una al·legació per reduir el valor cadastral i per tant, el valor de l’I.B.I a pagar cada any.

Pot trucar a les nostres oficines per demanar hora.