Actualitat

Una via àgil i econòmica per reclamar deutes

Sovint, les persones alienes al món judicial tenen la percepció que la tramitació d’una reclamació davant dels tribunals –independentment de la tutela judicial pretesa–, resulta un viacrucis per a la persona demandant. Amb l’entrada en vigor de la Llei d’Enjudiciament Civil de l’any 2000, es va introduir al nostre ordenament el procediment monitori, un mecanisme àgil i flexible pensat per a les reclamacions de deutes i, com a conseqüència de posteriors reformes a la llei, es va suprimir el límit de l’import per reclamar.

El procediment monitori faculta al titular d’un deute dinerari vençut, líquid, determinat i exigible, reclamar-ne el seu import al deutor, sempre i quan el deute s’acrediti per diverses vies. Una d’aquestes és amb documents signats o segellats pel deutor; també són vàlides factures, albarans, certificacions o qualsevol altre document, que malgrat l’hagi elaborat unilateralment el creditor, sigui l’habitual per a documentar el tipus de deute que enguany es reclama. Altres comprovants acceptats són documents comercials que acreditin una relació anterior duradora; així com certificacions d’impagament de quantitats degudes per despeses comunes de comunitat de propietaris d’immobles urbans.

La reclamació s’inicia mitjançant una petició inicial del creditor, indicant la identitat del deutor, el seu domicili, l’origen i l’import del deute. Per a la presentació de la petició, és optativa la intervenció de l’advocat i el procurador. No obstant si el deute és superior a 2.000 euros, per a la resta d’actuacions sí que serà obligatòria la intervenció d’aquests professionals.

En cas que es compleixin tots els requisits legals, es requerirà al deutor perquè, en el termini de 20 dies, pagui la quantitat sol·licitada, o bé, comparegui davant el jutjat perquè al·legui les raons per les quals no deu tot o part del l’import reclamat.

Altres casos • Arribats a aquest punt, es plantegen diversos escenaris. D’una banda, si el deutor no fa efectiu el pagament o no compareix davant el jutjat, es dictarà un decret que dona per finalitzat el procediment i que faculta el creditor a sol·licitar que es despatxi l’execució immediatament. D’altra banda, si el deutor atén al requeriment, i tan bon punt acrediti el pagament, s’arxiva el procediment. Finalment, si el deutor compareix i formula oposició, la reclamació es resoldrà a judici.

En aquest últim cas, l’import reclamat determinarà el tipus de procediment que caldrà seguir. Si la quantitat és inferior a 6.000 euros, el jutjat decretarà la finalització del procediment monitori, i donarà trasllat de la oposició formulada pel demandat al creditor, qui podrà impugnar-la per escrit en el termini de 10 dies. Ambdues parts podran sol·licitar en els seus escrits la celebració del judici si ho consideren oportú. En cas que la xifra superi els 6.000 euros, el creditor tindrà un mes des de la recepció de l’escrit d’oposició per interposar una demanda. Així, la reclamació es durà a terme a través del procediment de judici ordinari, on actor i demandat hauran de defensar els seus drets i interessos davant el jutge.

Article publicat a La Terra núm. 462, del mes de febrer de 2020. Font: Elaboració pròpia.