Articles d'interès

El valor afegit dels corredors d’assegurances

Més oferta, menys servei • Internet i les xarxes socials han afavorit l’oferta d’assegurances, però cal vigilar amb les condicions que ofereixen

Confiança • La figura del corredor d’assegurances és determinant per distingir, entre totes, l’assegurança que més ens convé

El món i la societat actual estan en constant evolució. La revolució tecnològica i les noves aplicacions informàtiques contribueixen, especialment, a aquest canvi en els nostres hàbits i en la manera com ens relacionem entre nosaltres; però: sempre és bo?

El mercat assegurador no és aliè a aquesta realitat; moltes empreses i entitats asseguradores opten per oferir les assegurances a través de les xarxes socials i d’Internet, amb el preu barat per bandera en la majoria dels casos, però:   què passa quan es produeix un sinistre? Les assegurances no són un objecte físic fabricat amb materials tangibles i no se’n pot demostrar la funcionalitat sense haver procedit prèviament a la compra del producte. Resumint: estem davant una compra basada en la confiança que el producte que adquirim és realment el més adequat a les nostres circumstàncies i necessitats, i això Internet poques vegades ens ho pot oferir.

Cal afegir, a més, que les companyies asseguradores cada cop són més fortes gràcies a la seva fusió amb els bancs; aquest fet dificulta que un assegurat pugui defensar els seus interessos o saber si les gestions i les respostes que li donen són les adequades sense l’ajuda d’un professional independent.

Quan ens hi juguem coses importants no mirem només el preu; quan necessitem un metge, tots volem el millor especialista; quan requerim els serveis d’un advocat, contractem el que creiem que ens defensarà millor; quan tenim un accident amb el cotxe o un sinistre a l’explotació, volem tenir algú de confiança i expert que ens ajudi i assessori?Principals motius reclamació contra entitats asseguradores

Les assegurances són un contracte que conté uns drets i unes obligacions, amb clàusules i definicions, moltes vegades difícils d’entendre per gent aliena al món jurídic-assegurador. Com podem determinar, llavors, si el que ofereix una pòlissa correspon al que realment volem? I encara més: com podem saber si alguna circumstància ens passa per alt? Senzillament, és impossible sense l’assessorament d’un expert que ens expliqui els trets diferencials que contenen unes assegurances respecte d’unes altres de la mateixa tipologia.

Segurament el problema rau en la percepció generalitzada segons la qual totes les assegurances són iguals; percepció lògica si considerem que el preu és el factor més important, però errònia perquè seria el mateix que dir totes les vaques o el blat són idèntics. Únicament les cobertures obligatòries recollides a la legislació vigent són idèntiques, la resta són a voluntat de les entitats asseguradores (regulades per la Dirección General de Seguros) i varien d’uns productes a uns altres.

A manera d’exemple: posem el cas d’una assegurança d’automòbil amb cobertura de danys a tercers. Si un vehicle s’incendia i afecta el vehicle aparcat al costat, estan coberts aquests danys? La resposta és senzilla: en algunes pòlisses sí, i en d’altres, no.

Per finalitzar, una petita reflexió. A l’hora de contractar una assegurança o bé prefereix decantar-te pel preu més econòmic, o bé escull que li garanteixin la possibilitat que algú li expliqui com funcionen les assegurances i l’atengui a l’hora d’un sinistre, fent les gestions necessàries en cada moment perquè no s’hagi d’amoïnar.

Si vostè ha escollit la segona opció, no ho dubti, contacti amb un corredor o corredoria d’assegurances com a professional independent. Val la pena pagar una mica més i tenir algú de confiança que l’assessori i vetlli pels seus interessos davant de les entitats asseguradores.

La decisió és seva.

Article publicat a La Terra núm. 415, del mes de juny 2015. Font: Elaboració pròpia.