Actualitat

Venda de proximitat agroalimentària

La venda directa és la venda al consumidor de productes de la pròpia explotació. Pot ser a la finca, a mercats o a distància

La regulació de la venda de proximitat dels productes agroalimentaris a Catalunya respon a la demanda creixent dels productors agraris que s’hi dediquen, entesa aquesta com la venda de la producció pròpia i/o d’elaboració pròpia.

La venda directa és la venda de productes de la pròpia explotació al consumidor final per tots els mitjans possibles, sense que s’hagi d’obrir un establiment comercial permanent. Es pot dur a terme a la mateixa explotació –incloent-hi magatzems o l’habitatge del productor—, en mercats municipals, a distància, mitjançant correu electrònic, i, fins i tot, en màquines expenedores de llet instal·lades a l’explotació si la màquina és del productor.

L’article 4 del Reial Decret 1882/1978 regula l’obligació dels ajuntaments d’assenyalar els espais destinats als productors o a les seves agrupacions en els mercats de barri; si no fos possible, han d’assenyalar locals propers o espais lliures propers delimitats, i, si no hi ha mercats, els ajuntaments han d’assenyalar locals o espais per a la venda directa del productor al consumidor.

FISCALITAT • El productor que fa venda directa de la seva producció, fiscalment, es considera que actua com a agricultor i, per tant, no ha de donar-se d’alta de cap altre epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques ni complir els requisits d’un establiment comercial permanent. Això comporta que el productor manté la condició d’agricultor professional, atès que, amb la venda, no incrementa els ingressos d’una altra activitat que no sigui l’agrícola i li permet mantenir la qualificació d’explotació agrària prioritària i, en conseqüència, els beneficis que comporta.

ACREDITACIÓ • El Decret 24/2013, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, estableix que per poder obtenir l’acreditació, el productor s’hi ha d’adherir mitjançant la Declaració Única Agrària i aquesta adhesió és voluntària. El Decret regula la venda de producció pròpia i de productes d’elaboració pròpia; s’entén per producció pròpia l’obtinguda per la persona productora o per l’agrupació de productors agraris, ja procedeixi de la terra o de la ramaderia de l’explotació de la qual són titulars, i per elaboració pròpia, la realitzada per la persona productora o l’agrupació de productors agraris amb les matèries primeres principals procedents de l’explotació de la qual, tant els productors com els socis productors de l’agrupació, han de ser titulars. Aquest procés es pot dur a terme dins o fora de l’explotació sempre que, en el primer dels dos supòsits, els productors disposin dels mitjans per  fer aquesta elaboració o transformació.

VENDA DIRECTA O CIRCUIT CURT? • En la venda de proximitat, cal diferenciar entre la venda directa i la de circuit curt. En la primera, el nombre d’intermediaris es limita a un únic establiment que ha de ser minorista o de restauració que ven directament al consumidor final. En aquest sentit, un productor que ven productes d’un altre no fa venda directa, sinó que actua com a minorista i, per tant, seria venda de circuit curt.

Article publicat a La Terra núm. 446, del mes de juny de 2018. Font: Elaboració pròpia