Articles d'interès

Vocabulari sobre les assegurances agràries

Per què • Els tecnicismes i la redacció d’un contracte sotmès a la legislació en fan difícil la comprensió per a moltes persones
Aclarir • Definim conceptes i paraules per entendre millor les assegurances; sempre caldrà, però, els serveis d’un professional

Assegurat: Persona física o jurídica titular de l’interès que és objecte de l’as­segurança i que assoleix determinades obligacions del contracte.

Beneficiari: Persona física o jurídica a la qual correspon la indemnització de­rivada del fet previst al contracte d’asse­gurança.

Capital assegurat o suma assegurada: Quantitat que es fixa com el límit màxim d’indemnització d’un de­terminat concepte, garantia i/o pòlissa.

Clàusula: Pacte especial que forma part del contracte d’assegurança i que modifica, afegeix o clarifica alguna ga­ rantia o circumstància de la pòlissa.

Condicions Generals: Part del con­tracte d’assegurança en el qual es troben de manera genèrica les definicions, els drets i deures de les parts i totes les pos­sibilitats de cobertura que ofereix aquell contracte.

Condicions Particulars: Part del contracte d’assegurança on es definei­xen les garanties que han estat contrac­tades, així com les modalitats, els capi­tals, o qualsevol altre element que en permeti fixar amb exactitud l’abast.

Continent: Terme que identifica la construcció objecte de l’assegurança o en la qual es troben els béns indicats al contracte.

Contingut: Terme que identifica el conjunt de mobiliari, mercaderies, maquinària o altres objectes o animals que es troben dins d’una construcció o zona delimitada i que estan cobertes per un contracte d’assegurances.

Franquícia: La part o l’import del dany que en cas de sinistre ha d’assolir l’assegurat. Es presenta en valors absoluts o percentuals.

Garantia: Cada una de les cobertures del contracte d’assegurança.

Infrassegurança: Es produeix quan el capital garantit per la pòlissa és inferi­or al valor real dels béns assegurats. En cas d’infrassegurança s’aplica la regla proporcional

BLOC_vocabulari_agràries

Perjudicat: Persona física o jurídica que ha patit un dany o una pèrdua en els seus drets o en el seu patrimoni.

Pòlissa: Document emès per l’entitat asseguradora que demostra formalment l’existència del contracte d’assegurança i les seves condicions.

Prenedor: Persona física o jurídi­ca que subscriu el contracte juntament amb l’assegurador.

Prima: Preu de l’assegurança que ha de pagar el prenedor de la pòlissa.

Primer Risc: Modalitat d’assegurament per la qual es proporciona cober­tura a un risc fins al capital pactat, amb independència del valor total per asse­gurar i, per tant, sense aplicació de la re­ gla proporcional.

Regla d’equitat: Principi pel que en cas de diferència entre la prima cobrada i la que hauria cobrat l’assegurador en cas de saber la veritable entitat del risc, es redueix la indemnització de manera proporcional a aquesta diferència.

Regla proporcional: Principi pel qual en cas d’infrassegurança, l’assegu­rador pot reduir la indemnització pro­porcionalment a la diferència entre el capital assegurat que figura al contracte i el valor real del risc assegurat.

Sinistre: Tot fet sobtat, accidental i im­previst que dóna lloc a danys que estan garantits per la pòlissa d’assegurança.

Sobreassegurança: Valor del capi­tal assegurat per la pòlissa superior al valor real dels béns assegurats.

Suplement: Document annex al con­tracte d’assegurança que recull les mo­dificacions fetes sobre el document ini­cial.

Valor de nou: El valor de mercat del bé assegurat en el moment immediatament anterior al sinistre.

Valor de reposició: El cost d’adquisició d’un bé igual o de similars carac­terístiques que el destruït o danyat pel sinistre sense aplicar depreciació o des­compte per ús, estat de conservació o an­tiguitat.

Valor real: El valor de mercat del bé assegurat en el moment immediata­ ment anterior al sinistre, aplicant les de­preciacions que per antiguitat o ús pu­gui tenir.

Valor venal: Valor real aplicat a les assegurances d’automòbils.

Article publicat a La Terra núm. 410, del mes de Gener 2015. Font: Elaboració pròpia